HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Burak Serhat İŞBAR

Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 Müdür,1 işçi ve 2 Avukat ile faaliyetlerini sürdürmektedir.


Yapılan İşlemler :

Dava ve İcra Takipleri
Hukuk Müşavirliği


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ :

a)Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütaala vermek,hukuki konulara ilişkin işlemler yapmak

b)Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından veyahut Erzincan Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davalarla icra takiplerini Erzincan Belediye Başkanlığının vekili olarak, adli idari ve mali kaza mercileri, Hakem ve Hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak,bunların dosyalarını düzenlemek,kayıtlarını tutmak.

c)Davayı kabul,davadan vazgeçme,feragat ve sulh teklifleri,temyiz,tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Erzincan Belediye Başkanlığına görüş bildirmek.

d)Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek

e)Erzincan Belediye Başkanlığının görevlerine ait ilgili birim müdürlüklerine hazırlanan tüzük, yönetmelik,sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek.

f)Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak.

g)Erzincan Belediye Başkanlığına gelen hukuki tebligatları almak,tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak.

h)Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak,Toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek.

i)Dava ve icra takipleri ve sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Erzincan Belediye Başkanlığına sunmak.

k)Belediyeler arası Hukuk Komisyonu toplantıları, yeni çıkan Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve bezeri mevzuatın uygulama şekilleri ile hem Belediyelerce yapılan ihalelerin usul ve esasları, hem de temel işleriyle ilgili konularda katılmak. Uygulamaya yön vermek ve istikrarı sağlamak için müdürlüklerden gelen yazılı talep üzerine yazılı mütalaa vermek, ayrıca mevzuat ve diğer konularda belediyemizin tüm birimlerine sözlü mütalaalar vermek.

l)Belediyemizde yapılan ihalelerle ilgili şartname, sözleşme ihale işlem dosyalarının hazırlanması, ilanı, yeterlilik hususlarında istişari görüş bildirmek, raportör olarak inceleme yapmak,

m)Belediyemizde yapılan protokol, sözleşme, taahhüt gibi işlemleri hukuka uygun olarak tanzimini temin ve ihbar, ihtar, fesih vb. işlemleri yapmak,

n)Belediye Meclis ve Encümen toplantılarına katılmak, hukuki nitelik taşıyan konularda Belediye Encümeni ve Meclisine teklif ve karar metinleri hazırlamak,

o)Diğer il belediyeleri ve İlçe Belediyeleri arasında uygulama birliği ve koordinasyonun sağlanması için Hukuk Komisyonu marifetiyle çalışmalar yürütmek,

ö)Değişen Türk Ceza Kanunu ile birlikte özellikle izinsiz yapı yapanlar hakkında İmar Müdürlüğümüz tarafından yapılan "İmar Kirliliğine Neden Olmak" başta olmak üzere mühür fekki ve gerekli diğer konularda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmakta, açılan davalar takip edilmektedir.

p)Erzincan Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri ifa etmek