T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN PAHNİK MEVKİİ İLAN

15 Aralık 2023

Sayı     : E­39478515­000­45794 
Konu   : İhale İlanı. 

 

T.C.

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1-Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait, aşağıda cins ve kira süresi belirtilen, İlimiz Üzümlü İlçesi, Bayırbağ Köyü, Pahnik Mevkiinde 175 ada, 139, 140, 141 ve 142 parsellerde bulunan 68.745,48 m2 yüzölçümlü ağaçlı tarla ve arsa niteliklerindeki 4 (dört) adet taşınmazın, mesire alanı ve sosyal tesis olarak 3 (üç) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a. maddesi gereğince pazarlık usulü ile İl Encümenince kira ihalesi yapılacaktır.

İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgi, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu ihale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale şartnamesi, mesai saatleri dahilinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ-KÖYÜ

CİNSİ-ADA-PARSEL

TOPLAM MUHAMMEN              BEDEL TL.

 

GEÇİCİ TEMİNAT TL.

 İHALE

 TARİHİ

İHALE

  SAATİ

1

ERZİNCAN

ÜZÜMLÜ BAYIRBAĞ

Tarla-Arsa

175 ada, 139, 140, 141 ve 142 parsel.

270.000,00

8.100,00

27.12.2023

10:00

 

2-İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat, Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 İBAN nolu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

3-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

b-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ihale esnasında ibraz edilecektir).

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi.

d-Mevzuat gereği ihale ilan tarihi yılı itibari ile kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

f-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri;

g-Adres beyanı.

4-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

 

İlan Olunur.

DİĞER DUYURULAR