T.C ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

14 Aralık 2023

Sayı     : E­39478515­000­45727 11.12.2023
Konu   : İhale İlanı.

1- Aşağıda ili, ilçesi, mevkii, koordinatları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan I(a) Grubu Kum-Çakıl Ocağı Sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a. Maddesi gereğince pazarlık usulü ile 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.

            2- Kiralama için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

            3- İhale Geçici teminatı, muhammen bedelin %3’dür. Geçici teminat, Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 IBAN nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

            4- İhale, İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

5- İhalesi yapılacak Kum-Çakıl Ocağının kiralanmasına ilişkin Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MEVKİ

 

PAFTA NO

 

YÜZÖLÇÜM

M2

TOPLAM           MUHAMMEN              BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL

İHALE TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Erzincan

Tercan   

Gökçe Köyü Mevkii

 

 İ44-b4

2.401 m2

448.343,53

13.450,31

20.12.2023

10:00

 

 

HALE EDİLECEK SAHA KOORDİNATLARI

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y

611362

611420

611402

611353

X

4402313

4402252

4402227

4402276

 

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

            a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu.

            b-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı görülecektir).

            c-Tebliğe esas ikametgah belgesi.

            d-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi).

            e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

            f-Yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi.

            g-Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge.

            7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

            8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

            İLAN OLUNUR

 

DİĞER DUYURULAR