T.C ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İl ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

26 Nisan 2024

1-Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi 5869 nolu parselde bulunan 797.555,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz “organik tarım sertifikalı tohum, endemik ve aromatik bitkiler ve ata tohumu bankası” çalışmaları amacıyla kullanılmak üzere aylık 55.000,00-TL. olmak üzere 10 (on) yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g Maddesi gereğince pazarlık usulü ile İl Encümenince kiraya verilecektir. 

İHALE KONUSU

Organik tarım sertifikalı tohum, endemik ve aromatik bitkiler ve ata tohumu bankası çalışmaları amacıyla kullanılmak taşınmazın kiraya verilmesi işi.

 

Bulunduğu Yer

Parsel

Cinsi

 

Yüzölçümü

m2

Aylık Kira Muhammen

Bedeli  

(TL)

Toplam

Muhammen

Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

Saati

İhale Saati

Erzincan Tercan

Çadırkaya

5869

Tarım Arazisi

797.555,00

55.000,00

6.600.000,00

198.000,00

 

30.04.2024

 

11:00

 

2-İhale geçici teminatı toplam muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat, nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi (yer adı ile ada/parsel) belirtilerek yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

3-İhale İl Encümenince, Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

4-Kira ihalesi yapılacak taşınmaza ait şartname, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 Sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

b-T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi,

d-Adres beyanı. (Örneği, Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)

e-Noter tasdikli imza sirküsü,

f-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi),

g-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsilen yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

6-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR