T.C ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

14 Kasım 2023

 

Sayı     : E­39478515­000­44508 
Konu   : İhale İlanı. 

T.C

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-İlimiz Merkez Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu Ana ve Ek Binasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/a Maddesi gereğince pazarlık usulü ile İl Encümenince enkaz karşılığı yıkımı ve enkazının kaldırılması işi yaptırılacaktır.

2-Yıkım ve enkaz kaldırma işi için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3-İhale Geçici teminatı, muhammen bedelin %3’ü olup, nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 IBAN numaralı emanet hesabına yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecek olanlar, 2886 Sayılı Kanun’a uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektubunu vereceklerdir.

4-İhale, İl Encümenince Erzincan İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

BİNA CİNSİ

Muhammen Bedel TL.

İdareye Verilmesi Gereken Alt Limit

GEÇİCİ TEMİNAT  TL.

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Erzincan

Merkez

Yığma-Betonarme

712.198,11

21.366,00

29.11.2023

10:00

 

5-Yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemeler ayrıştırılarak, yüklenici tarafından alınacaktır. Yıkım sonrası ortaya çıkabilecek inşaat hafriyatının, Erzincan Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

 a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

b-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ihale esnasında ibraz edilecektir).

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi.

d-Mevzuat gereği ihale ilan tarihi yılı itibari ile kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

f-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri;

g-Yıkım Müteahhitlik Yetki Belgesi (Y1 veya Y2 veya Y3 belgesi).

h-İhaleye konu taşınmazın, ihale öncesi bizzat görülerek dair dilekçe.

ı-Adres beyanı.

7-İhale şartnamesi, Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir.

8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

10-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

Diğer Hususlar:

Yıkımlar esnasında  gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği ile ilgili her türlü tedbir, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır.  Bütün sorumluluklar yükleniciye aittir.

İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR