ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ Yazı İşleri Müdürlüğü İhale İlanı

8 Aralık 2022

T.C.
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı     : E­39478515­000­29996 06.12.2022
Konu   : İhale İlanı. 

1- İlimiz Merkez, Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin enkaz bedeli karşılığında yıkım ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

YIKILACAK

BİNANIN

CİNSİ

Toplam Muhammen Bedel TL.

İdareye Verilmesi Gereken

Alt Limit

GEÇİCİ TEMİNAT  TL.

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Erzincan

Merkez

Betonarme Bina

494.527,50

14.835,84

28.12.2022

 10:00

2-Yıkım ve enkaz kaldırma işi için tespit edilen muhammen bedelden KDV hariçtir.

3-İhale Geçici teminatı, muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

4-Yıkım ihalesi, İl Encümenince Erzincan İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

5- İlimiz Merkez, Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemeler ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınacaktır. Yıkım sonrası ortaya çıkabilecek inşaat hafriyatının, Erzincan Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

              a-Dilekçe (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görüldüğüne dair.)

              b-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

              c-Tebligat için adres beyanı. (Örneği, Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)

              d- İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler, Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi (2022 yılında alınmış olacaktır.) Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2022 yılında alınmış olacaktır.)

              e-Noter tasdikli imza sirküleri.

              f-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

              g-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin A, B ve C fıkrasındaki esaslara göre temin edebilecekleri belgeler.

              h-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

              ı- Bina yıkım işine ait iş bitirme belgesi veya İnşaat Mühendisliği diploması.

7-İhale şartnamesi, Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılamayacak olanlar,

 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

 

İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR