SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Selami ŞAT

test

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç:

MADDE  1  –   Bu  Yönetmeliğin  amacı; Erzincan Belediye  Başkanlığı  Su  ve  Kanalizasyon

Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam:

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Erzincan Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Belediye:Erzincan Belediyesini,

Başkanlık:     Erzincan Belediye Başkanlığını,

Başkan:         Erzincan Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı: Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısını, Meclis: Erzincan Belediye Meclisini,

Encümen:      Erzincan Belediye Encümenini,

Müdürlük:     Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü,

Müdür:          Su ve Kanalizasyon Müdürünü,

Şef:               İlgili bölümün Şefini,

Personel:      Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, İfade eder.

Temel İlkeler:

MADDE 5 – Erzincan Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

(1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

(2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

(3) Hesap verebilirlik,

(4) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

(5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

(6) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

(7) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

             İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel ve Bağlılık

Kuruluş:

MADDE 6–

              (1)   Erzincan Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Erzincan Belediye Meclisinin 02/04/2007 tarih ve 7 / 106 sayılı kararıyla kurulmuştur.

                (2) Erzincan Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün teşkilat yapısı;

                     a)  İçme Suyu Şefliği,

                     b)  Kanalizasyon Şefliği,

             c)  Atıksu Arıtma Tesisi Şefliği,

             d)  Elektrik Şefliği,alt birimlerinden oluşur.

Personel:

MADDE 7 – Erzincan Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Bağlılık:

MADDE 8 – Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan

Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 9 – Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.

(1) İçme Suyu Şefliği:

a)   Belediye sınırları dahilinde bütün içme suyu şebekesini düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak,  bakım ve onarım gerektiren işler için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak,

b)   Yeterli miktarda kullanılabilir içme suyunun temin edip, dezenfeksiyonunu yaptıktan sonra şehir halkının kullanımına sunulması,

c)   Yeni servis bağlantıları ve servis hizmetlerinin sağlanması,

d)   Şebeke tamir, bakım ve onarımının yapılması,

e)   Yeni Şebeke Hatlarının yapılması,

f)    Su Terfi İstasyonlarının İşletilmesi,

g)   Kaçak Su Tespit Çalışmalarının yapılması,

 (2) Kanalizasyon Şefliği:

a)   Belediye sınırları dahilindeki altyapı kanalizasyon şebekesini düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak,  bakım ve onarım gerektiren işler için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak,

b)   Mevcut kanalizasyon sisteminin işletilmesi,

a.Eksik kanalizasyon alt yapı hizmetlerinin tamamlanması,

d)   Yağmurlama hatlarının işletilmesi ve yeni hatların yapılması,

e)   Kanal açma ve vidanjör hizmetlerinin sağlanması,

f)    Tesis bakım ve onarımlarının, yapılması,

g)   Altyapı şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması,

(3) Atıksu Arıtma Tesisi Şefliği:

        a)  Tesisi düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak,  bakım ve onarım    

           gerektiren işler için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak,

b)  Tesisin bakım ve onarımını, yapmak,

c)  Tesisin aktif olarak 365 gün, 24 saat çalışırlığını sağlamak,

d)  Şebekede toplanan atıkların ayrıştırılıp bertaraf edilmesi,

(4) Elektrik Şefliği:  

       a)  Mevcut Elektrik ile ilgili sistemlerin düzenli olarak kontrol etmek,  bunlara ait envanteri çıkarmak, bakım ve onarım gerektiren işler için yıllık program hazırlamak, malzeme talebinde bulunmak,

       b)   Belediyemize ait binaların tamamına ait elektrik tesisatlarının yapım, bakım ve onarımını yapmak,

       c)   Şefliğimiz, Belediyemizde bulunan elektrik tesisatları ve elektrik ile çalışan aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak,

d) Beytahtında ve Kurutilekte bulunan su pompalarının 365 gün, 24 saat çalışırlığını sağlamak ve içme suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klorlamayı yapmak,

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 10 –  Bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:

(1) Su ve Kanalizasyon Müdürü:

a)   Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b)  Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

c)  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri,  Harcama Yetkilisi ve   

    Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

d)  Yönetmeliğin   7.    maddesinde    belirtilen   konuların    verimli   ve    düzenli    bir    şekilde gerçekleştirilmesi için ilgilileri yönlendirmek, izlemek, denetlemek,

e)  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

f)   Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun,  talimat,  bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak,

g)  Müdürlük personelinin görev tarifindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini

   3 ayı geçmeyen dönemle kontrol eder ve gerekli tedbirleri alır.

h)  Müdürlük personelinin devam ve devamsızlığından sorumludur.

ı)    Müdürlük personelinin bilgi ve becerisinden en iyi şekilde faydalanmayı sağlamak

i)    Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek

Suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak.

j)  Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar.

k)   Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak,  maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

l) Vatandaşa çevre bilincini vermek amacıyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonunu sağlamak,

m)  İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının bakımını sağlamak,

n)  Yeni yapılacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmurlama hatlarının alanlarının belirlenerek plan ve projelerinin hazırlanıp,  ihale edilen işlerin gerekli kontrollerden geçirilerek neticelenmesini sağlamak.

o)  Personelin moralini en yüksek seviyede tutarak daha azimli çalışmaya,  daha başarılı olmaya teşvik etmek.

ö)  Hizmetlerin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç

gördüğünde yeni alt birimlerin kurulmasını,  başkanlık onayına sunmak,  onay alındığı takdirde alt birimlerin kuruluşunu sağlamak oluşan alt birimin görev ve sorumluluk alanlarını tespit etmek,

r)   Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,

s)  Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar.

ş)   İdare ile irtibatlı çalışmak,

t)  Müdürlükte yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla ilgili personelin katılımını sağlayarak, toplantılar düzenlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

u)  Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi

ve kontrolünü sağlamak,

ü) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

v)  Stratejik planlamaya göre müdürlüğe verilen faaliyet ve hedefleri gerçekleştirmek.

y)  Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

z)  Müdür görev ve çalışmaları yönünden Başkanlığa karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar

(2) Teknik personel:

a)  İçme suyu şebekesi ve Kanalizasyon hattı yapılacak yerlerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

b) Altyapı projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması ve hazırlanan bu projelerin gerçekleştirilmesi çalışmalarını yapmak,

c)  Müdürlük kapsamında hazırlanacak mal alımı, bakım-onarım hizmet işi ve yapım işleri

ihale dosyalarının hazırlanmasını sağlamak ve komisyonlarda görev almak,

d)  Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunmak,

e)  Hizmetlerin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin artırılması bakımından, Şehrimizin

Müdürlüğün görev ve kapsamı çerçevesindeki sorunların tespit edilmesi açısından veri tabanları oluşturmak,

f)   Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet   

    olarak ayrıntıları ile belirlemek,

g)  Tespit edilen yeni hizmet hedeflerine uygun olarak yıllık eylem programı hazırlamak,

h)  Yıllık eylem programına koşut olarak aylık ve haftalık çalışma programları oluşturmak,

i)    Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarını, önceden tespit edilerek hedeflerle karşılaştırmak,  sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici geliştirici, nitelikli önlemler planlamak,

j)    Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,

k)  Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm İçme suyu ve Kanalizasyon alt yapı hatlarının bakım, onarma, yenileme işlerini organize etmek ve yaptırmak.

l)    Müdürlük için gerekli tasarımları ve çalışma planlaması yapmak

m) Verilen görevlerin yerine getirilmesinde kendisine bağlı tüm personelin işbirliği halinde sevk ve idaresinden sorumludur,

n)  Müdürlüğün,  gerçekleştirme görevlisi,  taşınır işlem sorumlusu ve piyasa araştırma sorumlusu v.b. işlemlerini yürütür,

o)  Görev ve çalışmaları yönünden müdüre karşı sorumludur. Mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

(3) İçme Suyu Şefi:

       a) İçme suyu şebekesinin döşenecek yerlerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

       b) Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerinin hazırlanması veya 

           hazırlatılması çalışmalarını sağlamak.

       c) Müdürlük kapsamında hazırlanacak bakım-onarım hizmet işi ve yapım işleri ihale dosyalarının 

           hazırlanmasını sağlamak veya sağlatmak.

        d) Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim şefi olarak kendisine verilen görevlerin

           yerine getirilmesinde,  tüm personeli ile işbirliği halinde sevk ve idare etmek,

        e) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

       f) İçme suyunu, şehir halkının tüketimine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak,

g)  İçme suyunun dezenfeksiyonu İçin gerekli olan Kimyasalların teminini sağlamak,

h) Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize etmek ve yaptırmak,

ı) Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapmak,

j)  Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapmak

 (4) Kanalizasyon Şefi:

       a) Kanalizasyon şebekesinin döşenecek yerlerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

       b) Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerinin hazırlanması veya 

           hazırlatılması çalışmalarını sağlamak.

       c) Müdürlük kapsamında hazırlanacak bakım-onarım hizmet işi ve yapım işleri ihale dosyalarının 

           hazırlanmasını sağlamak veya sağlatmak.

       d) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

       e) Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim şefi olarak kendisine verilen görevlerin

           yerine getirilmesinde,  tüm personeli ile işbirliği halinde sevk ve idare etmek,

       f) Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize 

             etmek ve yaptırmak,

       g) Müdürlük alanları için gerekli tasarımları ve çalışma planlaması yapmak,

(5) Elektrik Şefi:

        a) Müdürlük kapsamında hazırlanacak bakım-onarım hizmet işi ve yapım işleri ihale dosyalarının 

           hazırlanmasını sağlamak veya sağlatmak.

        b) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

        c) Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim şefi olarak kendisine verilen görevlerin

           yerine getirilmesinde,  tüm personeli ile işbirliği halinde sevk ve idare etmek,

       d) Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar.   Sevk  

    ve idaresinden sorumludur.

e) Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize  

    etmek ve yaptırmak.

        f) Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapmak,   Sevk 

      ve idare etmek,

(6) Atık Su Tesisi Şefi:

        a) Müdürlük kapsamında hazırlanacak bakım-onarım hizmet işi ve yapım işleri ihale dosyalarının 

           hazırlanmasını sağlamak veya sağlatmak.

        b) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

c) Kanalizasyon Şebekesinde tesise toplanan suyun ayrıştırılmasını sağlatmak,

d) Tesis Laboratuarı için gerekli Kimyasalların teminini sağlamak,

e) Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize etmek ve yaptırmak,

f) Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar.

g) Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapmak.   Sevk  

     ve idare etmek.

        h) Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim şefi olarak kendisine verilen görevlerin

           yerine getirilmesinde,  tüm personeli ile işbirliği halinde sevk ve idare etmek,

(7) Diğer Personel:

a) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel,  üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler

 

Genel Sorumluluklar:

MADDE 11 –  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

(1)    Tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder,

(2)    Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir, (3)       Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır,

(4)    Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

(5)    Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

(6)    İşbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

(7)    Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

(8)    Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

(9)    Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

(10)  Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

(11)  Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,

(12)  Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, yaptıkları,   yapacakları işleri gizli tutar,   bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına

açıklamalarda bulunmaz,

(13)  Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel,  korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder,

(14)  Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel

        arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir.

 

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar:

MADDE 12 –  Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak ilgili evrak defterinde izlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.  Belediye birimleri arasındaki yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.  Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.           

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

d) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

e) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

f) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

g) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklamak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller:

MADDE  13  –  İşbu  yönetmelikte  hüküm  bulunmayan  hallerde  yürürlükteki  ilgili  mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 14 –  Bu yönetmelik hükümleri; Erzincan Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –  Bu yönetmelik hükümlerini Erzincan Belediye Başkanı yürütür.