SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Selami ŞAT

YÖNETMELİK

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.

HUKUKI DAYANAK

MADDE 3 - Bu Yönetmelik;

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 2. 3194 Sayılı İmar Kanunu
 3. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 4. 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 5. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
 6. 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun
 7. 5728 Sayılı Yasa
 8. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 9. 25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 10. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
 11. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
 12. Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
 13. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 14. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 45741 Sayılı Genelgeleri.
 15. 26927 Sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 16. Belediyelere görev yükleyen diğer yasa yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen:

 1. Belediye : Erzincan Belediyesini
 2. Başkanlık : Erzincan Belediye Başkanlığını
 3. Başkan                 : Erzincan Belediye Başkanını
 4. Başkan Yardımcısı : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını
 5. Müdürlük : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü
 6. Müdür                                 : Su ve Kanalizasyon Müdürünü
 7. Şeflik                                : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan işlerin gruplara ayrılması sonucu oluşan alt birimleri
 8. Servis                                : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı şefliklerin çalışmasında oluşan ortak işleri ve koordinasyonu sağlamakla sorumlu alt birimleri
 9. Çalışanlar                 : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi, sözleşmeli ve diğer personeli
 10. Yönetmelik : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev ve ÇalışmaYönetmeliğini,
 11. Ana boru : Suyun depodan mahalle aralarındaki borulara dağıtımının yapıldığı boruyu
 12. Tali boru : Ana borulara bağlı mahalle aralarındaki sokaklardan geçen boruyu,
 13. Parsel bacası                 : Binaların atıksu hatlarının bağlandığı binaya ait kanalizasyon bacasını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, BAĞLİLİK, TEŞKİLAT VE ÇALİŞMA ILKELERİ

KURULUŞ

MADDE 5- Erzincan Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Erzincan Belediye Meclisinin 10.11.20410  Tarih ve 106 .numaralı kararıyla kurulmuştur.

BAĞLILIK

MADDE 6 - Erzincan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar.

PERSONEL YAPISI

MADDE 7/1 - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

 1. Müdür
 2. Teknik Personel
 3. Memurlar
 4. İşçiler
 5. Sözleşmeli Memurlar
 6. Hizmetli Personel
 7. Diğer Personel

MADDE 7/2 - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nde ayrıca Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Özel Kalem” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

ÇALIŞMA İLKELERI

MADDE 8 - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün çalışma ilkeleri aşağıda sıralandığı gibidir:

 1. Anayasa, kanunlara, Belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun çalışmak.
 2. Uygulama süreçlerinin; adalet, eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yürütmek.
 3. Faaliyetleri; Belediyemizin misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine uygun bir anlayışla yürütmek.
 4. Hizmetlerde kaliteyi arttırmak, maliyetleri azaltmak ve israfı önlemek.
 5. Çalışanların zamanını verimli kullanmasını sağlamak.
 6. İşlemleri vatandaş lehine kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve yürürlüğe koymak.
 7. Belediyeye gelen vatandaşları güler yüzle karşılamak ve ilgilenmek
 8. Halkın Belediyemize güvenini sağlayacak ve hatta artıracak bir tarz ortaya koymak.
 9. Kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak.

TEŞKILAT YAPISI;

MADDE 9 - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün Teşkilat Yapısı aşağıdaki gibidir:

 1. İçme Suyu Şefliği
 2. Kanalizasyon Şefliği
 3. Atıksu Arıtma Tesisleri Şefliği
 4. Elektrik Şefliği
 5. Scada ve Klor Şefliği
 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgi İşlem Birimi
 7. Sondaj Birimi
 8. Elektrikli Aletler Tamir Birimi
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLÜK VE MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 10 - MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERI

 1. Belediye Başkanı ve ilgili Başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmak, bu yönetmelikte belirtilen görevlerle; ilgili mevzuatın 03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin (a) bendinin belediyelere verdiği su ve kanalizasyon görevlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 2. Erzincan ilimizin ileriye dönük su ve kanalizasyon ile ilgili ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli planlamaları, yıllık yatırım programlarını ve stratejik planı hazırlamak,
 3. Müdürlüğün performans programını hazırlayıp/hazırlatıp Meclise sunmak,
 4. Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlayıp/hazırlatıp meclise sunmak,
 5. Alım, satım, ihale ve kira işlerini, mevzuatlara uygun olarak hazırlayıp uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
 6. Birimin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli alım ve harcamaları Belediye Başkanının onayı ile genel bütçeden talep etmek,
 7. Belirtilen birimler içinde hizmeti özelleştirilen işlerin, yüklenici firma tarafından yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi konusunda Başkanlığa karşı sorumlu olmak ayrıca; özelleştirme şartnamesinde belirtilen hizmetlerin şartname ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirildiğini kontrol etmek,
 8. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili Başkanlık makamı, resmi ve özel kuruluşlarla gerekli konularda koordinasyonu sağlayarak yetkili üst makamlara bilgi vermek,
 9. Gerektiğinde Başkanlık Makamı ve Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda müdürlükte yeni düzenlemeler yapmak,
 10. Başkanlık Makamı, Belediye Encümen ve Belediye Meclis kararlarını uygulamak,
 11. Yokluğunda, Belediye Başkanının onayacağı ve müdürlüğe vekalet edecek müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olacak personeli yetiştirmek ve işlerin aksamamasını sağlamak,
 12. Müdürlüğe bağlı şefliklerin ve servislerin yönetmelik ve yönergelerinin hazırlanmasını sağlamak onay makamlarına sunmak ve onaylanan bu yönetmelik ve yönergelerin uygulanmasını sağlamak,
 13. Suyun dağıtımı ve kumandasını yapmak gayesiyle SCADA (Merkezi Su Kumanda Sistemi) sisteminin işletilmesi ve bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ve dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak devamlı takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, uzaktan kumanda fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlamak,
 14. Şehrin değişik bölgelerinde hizmet vermekte olan su depoları ve kuyularının kontrol edilmesi, tamir, bakım ve onarımları ile temizliklerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,
 15. Şehre verilen suların klorlanması, ayrıca laboratuvar ekipleri ile periyodik sürelerde su numuneleri aldırılarak suların analiz ettirilmesi, bu işlerin ve hizmetlerin yürütülmesi için gerektiğinde ihale usulüyle yapılmalarının sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
 16. Su tasfiye tesisleriyle ilgili olan su alma yapılarından tasfiye tesislerine gelen ham suyun, tasfiye tesislerinde sağlık şartlarına uygun hale getirilerek şebekeye verilmesini sağlamak,
 17. Şehre verilen suyun tasfiye tesislerinden itibaren şehir şebekesinin en uç noktalarına kadar sağlık şartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi, içme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklardan, tasfiye tesislerinden ve yeraltı su kaynaklarından belli periyotlarla numuneler alarak kimyasal ve biyolojik analizlerinin yapılması veya yaptırılması, analiz neticelerinin değerlendirilmesini sağlamak,
 18. Sağlık şartlarına uygun olmadığı tespit edilen sular için dahili ve harici yazışmalarla uyarıda bulunulması, Belediye mesuliyet alanı içerisindeki suların kirlenmesine sebep olan durumların giderilmesini takiben yeniden kontrolünün yapılmasını sağlamak,
 19. Belediye mesuliyet alanı içerisinde yeni devreye alınacak depo, isale hatları ve şebeke hatlarının ilgili ünitelerle koordineli olarak dezenfeksiyon, deşarj işlemlerinin yapılması, bunu takiben alınan numunelerin sağlık şartlarına uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak,
 20. Belediye bünyesindeki ham su ve temiz su terfi merkezleri ile kuyuların, elektrik, elektronik ve mekanik donanımın işletilmesi, bakım ve onarımı, imalatı ile montajının yapılması, bu işlerin sağlıklı yürütülmesi için, gerektiğinde ve uygun görülen işlerin gereğine göre ihale usulleri yoluyla yapılmalarının sağlanması, bunun için birinci keşif özeti ve şartnameleri ile işlerin kontrol edilmesini, istihkak raporlarının tanzim edilmesi, işlerin neticesinde kesin hesapların çıkartılması, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması ve yürütülmesini sağlamak,
 21. İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, konu ile ilgili yönetmelik ve yönerge hazırlanması, su havzalarında evsel atık üreten sanayi işyerlerinin dışındaki tesislerin yapacağı kirlenmelerin önlenmesi, bunun için gerekli tedbirlerin aldırılması, havzalarda; yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde inşaat ruhsatlarına, imar planlarına, taş ve maden ocaklarına, yer altı ve kaynak suları ve benzeri ruhsat müracaatları hakkında görüş verilmesini sağlamak,
 22. Belediye'nin su temini ile ilgili tesis, işletme ve binalarının sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korunması, su havzalarının korunması için tespit, ikaz, yıkım ve benzeri çalışmalarda güvenliğin sağlanmasında Genel Kolluk Kuvvetleri ile birlikte görev yapılmasını sağlamak,
 23. Şehrin tüm yerleşim yerlerine hizmet verecek şekilde içme suyu şebeke projelerinin hazırlatılıp, tesisin yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
 24. Su şebeke tesisinin geliştirilmesi, uzatılması, takviyesi, arızaların onarımı, mevcut ham ve temiz su boru isale hatlarının bakımı, onarımı ve işletilmesini sağlamak.Cadde ve sokaklardaki ana ve tali boruların bakım onarımı belediyeye aittir.Ana ve tali borulardan alınıp binalara giren boruların; ana ve tali borudan ayrıldığı aparat dahil binaya giren kısmın ve bina iç tesisatının bakım,onarım,arıza ve diğer tüm sorumluluğu bina sahipleri ve kullanıcılara aittir.
 25. Yeni isale hatlarının döşenmesi, eski ve devamlı arıza yapan isale hatlarının yenilenmesi veya ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak,
 26. Güzergâh değişimi, gereken yerlerde boru deplaseleri, her çapta çeşitli boruların arıza onarımı diğer isale ve şebeke borularının mevcut isale hatlarına bağlantılarının yapılmasını sağlamak,
 27. İsale hatları güzergahı ile koruma bantlarının işgal veya tecavüzlere karşı korunması ve bu maksatla kontrol ve denetimlerin yapılması, su kaçaklarının aranarak bulunmasını sağlamak,
 28. Kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatlarını projelendirip, yapımının gerçekleştirilmesini sağlamak
 29. Atıksu arıtma konusunda, kanuni yetkiler içerisinde Erzincan ilinin gelişmesinin değerlendirilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar hazırlanmasını sağlamak,
 30. Her türlü atıksu tasfiye (biyolojik, ön tasfiye, paket tasfiye gibi...) tesisleri, atıksu terfi merkezleri ile bu tesislerin çıkış hatlarının; işletilmesi, periyodik ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarının yapılması, bu maksatla ileriye matuf orta ve uzun vadeli programların hazırlanması, öncelik ve önemlerinin tespit edilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi, biyolojik tasfiye tesislerinin verimli çalıştırılmasının temini ile kanalizasyon tasfiye sistemlerine ait verilerin toplanması ve değerlendirilmesini sağlamak,
 31. Atıksu kolektörleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin işletilmesi, bu maksatla kollektörlerin ve şebekelerin bakımının, onarımının ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 32. Kanal açma ve vidanjör araçları ile abonelerin kanal tıkanıklığının açılması ve fosseptik çekimi hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 33. Kanalizasyon şebekesinin ıslahı ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar ile şebekenin işletilmesi, arızaların onarımının ve periyodik bakımının yapılmasını sağlamak. Cadde ve sokaklardaki kanalizasyon hattının bakım onarımı belediyeye aittir.Cadde ve sokaklardaki kanalizasyon hattından alınıp parsel bacasına oradanda binaya giren tüm şebekenin (parsel bacası temziliği dahil) ve bina iç tesisatının bakım, onarım, arıza ve diğer tüm sorumluluğu bina sahipleri ve kullanıcılara aittir.
 34. Müdürlüğe gelen ve giden evrakın kaydı, sevk ve takibi ile her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 35. Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçilerin, müdürlüğün bilgisi dahilinde düzenlenecek bilgi formlarıyla Personel Müdürlüğüne gönderilerek, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde izin, hastalık vs. işlemlerinin, yürütülmesini sağlamak,
 36. Personele ait kararların ilgililere tebliğ edilmesini sağlamak,
 37. Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının tahakkuk ettirilerek,zamanında ve doğru olarak Personel Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak,
 38. Yazışmaların, 2004/8125 Sayılı Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,
 39. Müdürlüğe ait bütün alım, satım ve bu işlere ait şartname, ihale ve doğrudan temin dosyalarının tanzimini yaparak  ihaleyi sonuçlandırmak,
 40. Mali İşler Müdürlüğünce işlemleri yapılarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne iade edilen kesinleşen İhale ve Doğrudan Temin Alım Tutanağı Dosyalarının; kontrol, tesellüm ve muayenelerinin yapılarak söz konusu işin ihale dosya şartnamelerine göre gerçekleştirilmesini sağlamak.
 41. Erzincan Belediye Başkanlığı’nın sınırları içerisinde bulunan yerleşim alanları ve Belediye Meclisi kararları ile bağlanan belediye yerleşimlerinin su ihtiyaçlarının karşılanmasına ve atık su kirliliğinin önlenmesine, her türlü tasfiye tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, tali ve ana kollektör, tünel, işletme binası ve ekipmana ait Erzincan’ın geleceğe matuf uzun vadeli planlamasını ve yağmursuyu taşkınlarını önleyici projelerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,
 42. Yıllık yatırımların, iş programlarının, mevcut su durumu ile su ve atık su konusunda işletme ihtiyaçlarının, proje ile irtibatlandırılması, öncelik sıralarının tespit edilmesi, planlanması ve projelendirilmesini sağlamak,
 43. Yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen lüzumlu görülen su, kanalizasyon ve yağmur suyu ishale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüt, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri tanzim edilmesi veya ettirilmesini sağlamak,
 44. İhale suretiyle yaptırılacak olanlara ait müteahhitler tarafından hazırlanan projelerin kontrol ve tasdik edilmesini sağlamak,
 45. Müteahhitler tarafından döşenmesi bitirilen borular ile inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılımı sağlamak,
 46. Mevcut tesislerin en iyi kullanma şekillerini araştırılmasını sağlamak,
 47. Müdürlüğe ait gerekli haritaların ve plankotelerin hazırlanmasını sağlamak,
 48. Müdürlük tarafından yapılmış her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projelerin kontrol ve muhafaza edilmesi, bu konularda bütün birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 49. İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının endüstrilerden oluşan atık sularla kirlenmesinin önlenmesi gayesiyle yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 50. Birim yetkilileri, görev ve çalışmaları bakımından müdüre karşı sorumludurlar. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yaparlar.
 51. Müdürlük personelinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmak amacıyla düzenli olarak hizmet içi eğitimlerini sağlamak. Personelin hizmet bilincini artırmak ve Belediyemize karşı aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla; seminerler, konferanslar düzenlemek.Gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden söz konusu eğitimler için destek talep etmek ve koordinasyon halinde eğitim programını gerçekleştirmek.
 52. Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
 53. Müdürlüğe ait olan taşınır mallardan; ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen ve hizmet dışı bırakılması gerekenlerin hurdaya ayırma çalışmalarını yapmak. Hurdaya ayrılan malzemelerin Belediye tarafından belirlenmiş olan birime teslimini sağlamak.
 54. Müdürlük hizmetlerinde kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.
 55. Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak.
 56. Müdürlüğün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için pankart ve afiş hazırlatmak, hazırlanmış olan afişleri ve pankartları uygun görülen yerlere astırmak.
 57. Müdürlüğün görev alanına giren konularda; müdürlük personelinin bilgi ve görgüsünün geliştirilmesi için gerekli her türlü araştırma, geliştirme, gezi ve inceleme faaliyetinde bulunmak. Gerektiğinde bu faaliyetlere; belediye meclis üyelerinin, müdürlük uygulamalarına destek olabilecek diğer birim personellerinin, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımlarını sağlamak ve faaliyetlerle ilgili giderleri müdürlük bütçesinden karşılamak.
 58. İşçi çalıştırılarak yapılan bütün işlerde; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket etmek.
 59. Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak. Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını; Sayıştay denetimi, Bakanlık denetimi, Belediye Meclisi denetimi, Başkanlık denetimi ve gerektiğinde idari yada adli incelemeler için düzenli bir şekilde hazır bulundurmak.
 60. Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek. Dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısına gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak.
 61. Stratejik Plan ve Performans Programına uygun faaliyette bulunmak. Kuruluş Brifingini hazırlamak.Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasıyla ilgili her türlü istatistiki veri ve kayıtları, süresi içerisinde Belediyenin ilgili birimine göndermek.
 62. Müdürlükler arasında kolektif çalışma gerektiren konularda; yönerge tasarısı hazırlamak ve Başkanlık Makamına sunmak.

 

MADDE 11 - SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERI

 1. Belediye Başkanı ve İlgili Başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmak, bu yönetmelikte belirtilen görevlerle; ilgili mevzuatın 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinin (a) bendinin Belediyelere verdiği su ve kanalizasyon görevlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 2. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personelinin tümüne emir ve görev vermeye yetkili olmak, müdürlüğün yapılan çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve personelin koordinesini sağlamak,
 3. Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür ve ilgili şef tarafından düzenlenecek görev tanımı belgesi ile personele imza karşılığında vermek.
 4. Erzincan ilimizin ileriye dönük su ve kanalizasyon ile ilgili ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli planlamaları, yıllık yatırım programlarını ve stratejik planı hazırlamak,
 5. Müdürlüğün yıllık bütçesini şefliklerden/personelden gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp meclise sunmak,
 6. Belediyenin Stratejik Plan ve Performans programında yer alan birimler ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek, müdürlüğün Stratejik Plan, Performans ve birim faaliyet raporlarını hazırlayıp/hazırlatıp meclise sunmak,
 7. İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,
 8. Alım, satım, ihale ve kira işlerini, mevzuatlara uygun olarak hazırlayıp uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
 9. Birimin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli alım ve harcamaları Belediye Başkanının onayı ile genel bütçeden talep etmek,
 10. Müdürlük faaliyetleri ile ilgili Başkanlık makamı, resmi ve özel kuruluşlarla gerekli konularda koordinasyonu sağlayarak yetkili üst makamlara bilgi vermek,
 11. Gerektiğinde Başkanlık Makamı ve Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda müdürlükte yeni düzenlemeler yapmak,
 12. Başkanlık Makamı, Belediye Encümen ve Belediye Meclis kararlarını uygulamak,
 13. Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Başkanlık Makamı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine sunmak,
 14. Yokluğunda, Belediye Başkanının onayacağı ve müdürlüğe vekalet edecek müdürün tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olacak personeli yetiştirmek ve işlerin aksamamasını sağlamak,
 15. Müdürlüğe bağlı şefliklerin ve servislerin yönetmelik ve yönergelerinin hazırlanmasını sağlamak onay makamlarına sunmak ve onaylanan bu yönetmelik ve yönergelerin uygulanmasını sağlamak,
 16. Alt birim yetkilileri/personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
 17. Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, disiplinsizliklere ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade etmemek, toplam kalite yönetimi ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak, personel için kurs ve seminerler tertip etmek,
 18. Çalışma verimini artırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
 19. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
 20. Harcama yetkilisi olarak her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek,
 21. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar,
 22. Müdür mevzuat hükümlerine uygun diğer görevleri de birim yetkililerine ve birim personellerine yaptırır. Birim yetkilileri ve birim çalışanları görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludurlar.

 

MADDE 12 - İÇME SUYU ŞEFLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

İçme Suyu Şefi aşağıda yazılı olan görevlerin yapılmasında yetkili ve sorumludur:

 1. Belediyenin görev alanı içindeki yerlerde talep edilen İdare’nin kendi imkanlarıyla yapılabilecek mevcut içmesuyu şebekelerine bağlanabilecek hatların etütlerini ve imalatlarını yapmak.
 2. Yeni açılacak su kuyuları’na ilişkin gelen talepleri sondaj birimi ile koordineli olarak etütlerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 3. Erzincan Belediye Başkanlığından gelen imar planlarına, alt yapı tesisleri ile uyumu yönünden (İdare’nin ilgili birimlerinden gelecek görüşlerle birlikte) su şebekesi ile ilgili görüşü vermek,
 4. Derin kuyulardan ve kaynaklardan şehir şebekesine verilen suların, kaynaktan itibaren şehir şebekesinin en uç noktasına kadar belli periyotlarla numuneler alınmak suretiyle sağlık şartlarına uygunluğunu kontrolünü sağlamak.
 5. Şehir şebekesine verilen suyun SCADA ve Klor Şefliği ile koordineli şekilde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını ve klor ölçüm sonuçlarına göre gerektiğinde önlem alınmasını sağlamak.
 6. İçme suyu temini ile ilgili gelen talepleri değerlendirmek, yapım işlerinin yatırım programlarını ve bütçelerini hazırlamak.
 7. İmalat öncesi altyapı kuruluşlarından (TEDAŞ, PTT, Türk Telekom, Doğalgaz, trafik denetleme vb) kazı için gerekli izinleri almak.
 8. Şeflik tarafından yapılan su işlerinde kazı alanında çalışmaya başlamadan önce araç ve yaya geçisini engelleyecek şekilde bariyer, duba ve şeritler ile çevre güvenliğini sağlamak
 9. Suyu kaynağından su alma yapısıyla alıp, ana iletim hatları vasıtasıyla gerekli arıtma işlemlerinin yapılabilmesi için arıtma tesislerine getirmek.
 10. İçme suyu dağıtım projelerine uygun olarak basınç bölgelerine ayırmak için su depoları ve pompa istasyonları inşa ettirmek.
 11. İsale ve şebeke imalatlarında kullanılan boru ve bağlantı malzemelerini temin etmek.
 12. Her basınç bölgesinin kendi içinde ayrılan alt bölgelerinin şebeke rehabilitasyonları ve yeni yerleşim yerlerine şebeke imalatları ile birlikte debi ölçer imalatlarını yaptırmak.
 13. Belediye hizmet alanı içerisinde içme suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli her türlü kuyu, terfi merkezleri, ishale hatları, depo ve şebeke hatları yapmak, yaptırmak ve mevcutların bakım ve onarımını yapmak,
 14. Mevcut su durumunu tespit etmek, acil olarak yapılması gerekli mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak.
 15. Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek.
 16. Tesislerde (su deposu, terfi merkezi, su kuyusu, kaynak, kaptaj, maslak, vana odası vb.) meydana gelebilecek sabotaj, kundaklama vb. eylemlere karşı güvenlik tedbirlerini almak.
 17. Mevcut olan ve yeni tesis edilecek içme suyu hatlarını ve buna bağlı vana, tahliye baca, terfi merkezleri, pompa istasyonları, su depoları vb. gibi tesislerin bakımı ve işletilmesi, meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak,
 18. Kullanılan istasyonların bakımı, işçi ve bekçiler için yaptırılan binaların ve kulübelerin küçük bakım işlerini, terfi hatlarının bakım ve temizliğini yürütmek.
 19. Cansuyu ve Beytahtı Projesi kapsamında yenilenen şebeke dışında kalan eski hatların içine su girdiği sokakları tespit ederek, eski hatların içine su girmesini engelleyecek şekilde vana veya kör tapa ile kapatılmasını sağlamak.
 20. Şebekede oluşan kayıp kaçağı azaltmak için gerekli çalışmaları yapmak.
 21. Yeni abonelerin şebekeye bağlanmasını sağlamak.
 22. Şehrin içme ve kullanma suyunu temin etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için her türlü önlemi almak.
 23. Şeflikte çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak.
 24. Erzincan Belediyesi sınırları içinde yer alan mevcut su şebekesinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 25. Dağıtım hatlarının kontrolü ile ana isale hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesini yapmak,
 26. İmara yeni açılacak yerleşim bölgelerinin su şebekesi projesini hazırlatmak ve imalatını yapmak.
 27. Su dağıtım sistemine ilişkin istatistiksel kayıtları tutmak ve değerlendirmek,
 28. Mevcut altyapıyı bilgisayar ortamı ile paftalara işlemek ve güncellemek,
 29. İş tevzi birimleri ve 185 Arıza Kayıt Servisinden gelen su arızalarının takip edilmesi, ekiplere yönlendirilmesi, giderilmesi ve yapılan işlerle ilgili istatistiki çalışmaları yürütmek,
 30. Altyapı yapan kurum, kuruluş ve üçüncü şahısların su şebekesi ve isale hattına verdiği hasarları tutanak altına almak, oluşan hasar bedellerini ilgililere rücu ettirmek amacıyla gerekli verileri su ve kanalizasyon müdürüne bildirmek,
 31. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş ve işçi güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek,
 32. Su arıza şefliği bünyesinde kullanılan hizmet ve iş araçlarının verimli, ekonomik ve hatasız kullanımını temin etmek için kontrol yapmak,
 33. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce verilen suarıza şefliği görev yetki ve sorumluluğu dâhilindeki diğer işleri yapmak.
 34. Şehir merkezinde bulunan bütün sokak çeşmesi, şadırvan, camii, wc, musluk, isale hattının, periyodik bakımı, ıslahı, korunması ve yeni hat ilavesi, yeni sokak çeşmesi taleplerinin değerlendirilerek kaynak bulunması halinde şehir şebekesinden hizmet alan çeşme ve şadırvanlara kaynak suyu vermek.
 35. Gerekli durumlarda diğer birimlerle işbirliği yaparak işlerin aksamasına meydan vermemek.
 36. Günlük izinleri düzenleyip, vizite kağıtlarını hazırlamak, dökümantasyonu izlemek.
 37. Şefliğin görev alanına giren konularla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 38. İçme Suyu Şefi, Su ve Kanalizasyon Müdürüne karşı direk sorumludur. Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevinin gerektirdiği diğer kararları almak, uygulamak ve yapılan çalışmalar ile ilgili Müdüre bilgi vermekle mükelleftir.

 

MADDE 13 - KANALİZASYON ŞEFLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

Kanalizasyon Şefi aşağıda yazılı olan görevlerin yapılmasında yetkili ve sorumludur:

 1. Belediyenin görev alanı içindeki yerlerde talep edilen İdare’nin kendi imkanlarıyla yapılabilecek mevcut kanalizasyon şebekelerinin bağlanabilecek hatların etütlerini ve imalatını yapmak.
 2. Kanalizasyon ve tesislerle ilgili inşaat işlerinin yatırım programlarını ve bütçelerini hazırlamak,
 3. İmalat öncesi altyapı kuruluşlarından (TEDAŞ, PTT, TürkTelekom, Doğalgaz, trafik denetleme, vb) kazı için gerekli izinleri almak.
 4. Şeflik tarafından yapılan kanalizasyon işlerinde kazı alanında çalışmaya başlamadan önce araç ve yaya geçisini engelleyecek şekilde bariyer, duba ve şeritler ile çevre güvenliğini sağlamak.
 5. Eskimiş kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tamir etmek, değiştirilmesi gerekenleri ya da ilave edilmesi gerekenleri tespit edip, yaptırılmasını sağlamak.
 6. Kanalizasyon ve yağmur suyu hat ve bacaların kombine kanal temizleme araçları ile düzenli şekilde temizliğini yapmak.
 7. Kanalizasyon sisteminin tıkanıklıklarına ve acil işlere müdahale etmek için 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde vardiyaları ayarlamak.
 8. Kanalizasyon baca kapaklarının güvenli şekilde kapalı kalmasını sağlamak için arızalı, kırık ve uygunsuz olanların tespitini yaptırarak zamanında değişilmesini sağlamak.
 9. Yağmur suyu ızgaralarını kontrol ve tamir edilmesini sağlamak.
 10. Tıkanan ana kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının açılmasını sağlamak.
 11. Abonelerin ana kanalizasyon şebekesine bağlantılarının yapılmasını sağlamak.
 12. Bağlantı kanallarında meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak.
 13. Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak.
 14. Gerekli iş makinelerinin (vidanjör, kepçe, kamyon vb.) teminini sağlamak.
 15. İstatistik bilgileri ve aylık faaliyet raporlarını tanzim edilmesini sağlamak.
 16. Şefliğin kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize edilmesini sağlamak.
 17. Yönetim ve denetimi verilen işleri sözleşme ve eklerine, şartnamelere fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programına göre yaptırmak,
 18. Yapılması gerekli görülen hususlarla alınması zorunlu emniyet tedbirleri ve önlemler hakkında gerekli talimatları vermek ve denetlemek,
 19. Atıksu kollektörleri, her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi ve yağmursuyu hat ve mazgallarının periyodik olarak bakım, onarım ve temizliğini yapmak,
 20. Atıksuyun aboneden arıtma tesislerine, yağmursularının da toplama noktasından alıcı ortama ulaşmasını sağlamak için gerekli her türlü iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak veya yaptırmak,
 21. Daha önceki yıllarda yapımı tamamlanan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında meydana gelen arızaları gidermek, yenilemek, şikayet veya taleplerin gerektirdiği ilave imalat veya yenilemeyi yapmak veya yaptırmak,
 22. Kanal Açma ve Vidanjör Araçları ile abonelerin kanalizasyon tıkanıklığını açmak, fosseptik çekim hizmetini yürütmek,
 23. Şefliğe ait araçlarının alt ve üst aksam ve ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 24. Atıksu veya yağmursuyu hatlarını sürekli çalışır halde tutmak ve bunun için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 25. İdare imkanları dahilinde yapılamayan ve ihale edilmek suretiyle yapılabilecek işlerin tespitini yapmak, ön inceleme raporunu düzenlemek ve bu durumu ilgili ihale yada satın alınmasını sağlamak,
 26. İştevzi birimleri ve 185 Arıza Kayıt Servisinden gelen kanal arızalarının takip edilmesi, ekiplere yönlendirilmesi, giderilmesi ve yapılan işlerle ilgili istatistiki çalışmaları yürütmek,
 27. Altyapı yapan kurum, kuruluş ve üçüncü şahısların kanalizasyon şebekesi ve diğer sistemlere verdiği hasarları tutanak altına almak, oluşan hasar bedellerini ilgililere rücu ettirmek amacıyla gerekli verileri su ve kanalizasyon müdürüne bildirmek,
 28. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş ve işçi güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek,
 29. Kanalizasyon şefliği bünyesinde kullanılan hizmet ve iş araçlarının verimli, ekonomik ve hatasız kullanımını temin etmek için kontrol yapmak,
 30. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce verilen Kanalizasyon Şefliği bünyesinde görev yetki ve sorumluluğu dâhilindeki diğer işleri yapmak.
 31. İmara yeni açılacak yerleşim bölgelerinin kanalizasyon şebekesi projesini hazırlatmak ve imalatını yapmak.
 32. Şeflikte çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak. Personelin mazeret izni, senelik izin gibi özlük işlemlerini yürütmek, işlerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak, mesailerini düzenlemek.
 33. Gerekli durumlarda diğer birimlerle işbirliği yaparak işlerin aksamasına meydan vermemek.
 34. Şefliğin görev alanına giren konularla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 35. Kanalizasyon Şefi, Su ve Kanalizasyon Müdürüne karşı direk sorumludur. Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevinin gerektirdiği diğer kararları almak, uygulamak ve yapılan çalışmalar ile ilgili Müdüre bilgi vermekle mükelleftir.

 

MADDE 14 - ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞEFLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

Atıksu Arıtma Tesisi Şefi aşağıda yazılı olan görevlerin yapılmasında yetkili ve sorumludur:

 1. Atıksu arıtma tesislerini ve dere deşarj yapısını ilgili mevzuata uygun şekilde işletmek, koruyucu bakımlarını ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
 2. Arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurlarını bertaraf etmek, arıtılmış suların ve arıtma çamurlarının kullanımı için çalışma yapmak,
 3. Atıksu, arıtılmış su ve arıtma çamurlarının analizlerini yapmak, yaptırmak, tesislerin işletilmesi için gerekli yasal prosedürleri sağlamak, izinleri almak,
 4. Mevcut tesislerde kapasite artırımı, prosesin geliştirilmesi, ekipman ve ünitelerin revizyonuna ilişkin planlama ve uygulamaları yapmak, yaptırmak,
 5. Erzincan Belediyesi hizmet alanı içinde; kanalizasyon şebekesine gelen kirliliğin önlenmesi için sanayi ve endüstriyel atıksu kaynaklarına gerekli tedbirleri aldırmak,
 6. Önlem, arıtma, fosseptik projelerini onaylamak, 
 7. Kanalizasyona bağlantı ruhsat belgesini vermek,
 8. GSM – ÇED vb. izinlerde atıksu görüşünü vermek,
 9. Kirletici kaynakların atıksu analizlerini yapmak,
 10. Arıtma tesisi işletme ihalesini alan firmanın ilgili mevzuatlar çerçevesinde tesisi işlettiğini kontrol etmek.
 11. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
 12. İşyerinde, sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve ani bir tehlike ile karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, işverene ve/veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
 13. İşyerinde, teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesinde, işverenle ve/veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile sağlık ve güvenliğin korunması için işbirliği yapmak.
 14. Kendi görev alanında, çalışma çevresi ve şartlarının güvenli ve risklerden arınmış olmasının işveren tarafından sağlamasında, işveren ve/veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmak.
 15. Arıtma tesisinin günlük olarak kumanda panolarını, pompalarını, tanklarını, havuzlarını, borularını, klor ünitesini, vanalarını, filtreleri ve ızgaralarını, karıştırıcı ve çamur sıyırıcılarını, hava üfleyicisi ve hidroforu kontrol edilmesi sağlamak.
 16. Arıtma tesisinin debimetresini, pH metreyi, seviye ölçme, bulanıklık ölçme, oksijen ölçme, bakiye klor ölçme, basınç ölçme, sıcaklık ölçme aletlerini ve milivoltmetreyi kontrol edilmesini sağlamak.
 17. Basit arıza ve eksiklikleri gidermek ve ölçü aletlerinin kalibrasyonunu yapılmasını sağlamak.
 18. Fiziksel arıtma ünitelerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
 19. Yağ ve kum tutucu ünitelerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
 20. Biyolojik arıtma ünitelerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
 21. Çamur geri devir ünitelerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
 22. Son çöktürme ünitelerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
 23. SAİS (Çevre Bakanlığı Sürekli Atıksu Uzaktan İzleme Sisteminin) sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak.
 24. Çamur ve katı atıkların uzaklaşmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirmek.
 25. Arıtma tesisinin tertip, düzen ve disiplinini sağlamak.
 26. Arıtma tesisinin işletilmesini aksatmayacak şekilde önleyici periyodik ve bakım planlarını hazırlamak ve uygulamaya almak.
 27. Tesis otomasyon sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini ve arızalara anında müdahale edilmesini sağlamak.
 28. Sorumluluğu altındaki makine ve teçhizatın kesintisiz çalışmasını sağlamak, meydana gelen arızaları ilgili yerlere bildirmek.
 29. Şeflikte çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak.
 30. Oksijence yetersiz, metan gibi gaz oluşum ihtimali olan yerlerde her türlü önlem ve tedbirleri almak, mutat aralıklarla kaza ve kurtarma tatbikatları yapmak.
 31. İş sağlığı ve güvenliği kanununun ilke ve esaslarına uymak.
 32. Şefliğin görev alanına giren konularla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 33. Her türlü risk ve acil durumlar için gerekli önlem ve tedbirleri almak.
 34. Şeflikte çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak. Personelin mazeret izni, senelik izin gibi özlük işlemlerini yürütmek, işlerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak, mesailerini düzenlemek.
 35. Şefliğin görev alanına giren konularla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 36. Atıksu Arıtma Tesisi Şefi, Su ve Kanalizasyon Müdürüne karşı direk sorumludur. Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevinin gerektirdiği diğer kararları almak, uygulamak ve yapılan çalışmalar ile ilgili Müdüre bilgi vermekle mükelleftir.

 

MADDE 15 - ELEKTRİK ŞEFLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

Elektrik Şefi aşağıda yazılı olan görevlerin yapılmasında yetkili ve sorumludur:

 1. Öncelikle içme suyu olmak üzere görev alanına giren tesislerdeki Elektrik arızalarına zamanında müdahale ederek sistemi sürekli çalışır halde tutmak,
 2. İçmesuyu pompa istasyonlarında ve diğer tesislerdeki elektrik tüketimine yönelik tedbirleri (aktif-reaktif ) almak, kontrol altında tutmak,
 3. Elektrikli aletler tamir birimi ile koordineli şekilde İçmesuyu pompalarının elektrik, mekanik, arıza tamiri, bakımı, onarımı, montajı ve revizyonlarını yapmak,
 4. İçmesuyu pompa istasyon binalarının bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak,
 5. Belediyeye ait tesislerin elektrik aboneliği ile ilgili işlemleri yürütmek,
 6. Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı derin kuyu ve terfi merkezi gibi elektrikle çalışan sistemlerin düzenli çalışması için elektrik sisteminin periyodik ve koruyucu bakımlarını yaparak sistemin sürekli ve düzenli çalışmasını sağlamak.
 7. Belediyeye ait tesis, yürüyüş yolu ve parklardaki elektrik arızalarına ivedi şekilde müdahale ederek arızaları gidermek.
 8. Belediye tarafından yapılan tesislerin Elektrik sistemlerini standartlara uygun şekilde kurup işletmeye hazır hale getirmek,
 9. Kablolama, kontrol ve aydınlatma sistemlerinin kurulum ve bakım işlemlerini yapmak,
 10. Çeşitli test cihazları ile elektrik sorunlarını tanımlamak ve çözmek,
 11. Tesisat ve elektrik montaj işlemlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesini sağlamak,
 12. Pano kurulumu ve montaj işlemlerini ilgili yönetmelik ve standartlara uygun yapmak.
 13. İlgili ekipmanlar ile mekanik sistemlerin elektrik devre ve motor arızalarının giderilmesini sağlamak.
 14. Elektromekanik aksaklık veya arızaları tespit ederek gidermek.
 15. Tüm koruyucu bakım işlemlerinin doğru ve eksiksiz şekilde tamamlanmasını sağlamak.
 16. Bakım, arızalar ve iyileştirme önerilerini ilgili yönetici veya birime raporlayarak bildirmesini sağlamak.
 17. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile ilgili mevzuatlara uygun şekilde faaliyet göstermek.
 18. Şeflikte çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak.
 19. Belediyeye ait tesis, bina ve parklardaki elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak. Elektrik sistemlerinin düzenli şekilde çalışması için periyodik kontrolleri yapmak.
 20. Belediyemize ait tesis, bina ve parklardaki elektrik sistemlerinde (direk, pano, lamba, piriz vb.) tehlike arz eden hususların tespit edilmesini sağlayarak ivedi şekilde güvenli hale getirmek.
 21. Şeflikte çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak. Personelin mazeret izni, senelik izin gibi özlük işlemlerini yürütmek, işlerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak, mesailerini düzenlemek.
 22. Şefliğin görev alanına giren konularla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 23. Belediye’ye ait Güneş Enerji Santrallerinin (GES) bakım, onarım, sistemin düzenli ve sürekli çalışması ve scada sistemi üzerinden kontrol edilmesini sağlamak. (Tahakkuk ve tahsilat işlemleri İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
 24. Elektrik Şefi, Su ve Kanalizasyon Müdürüne karşı direk sorumludur. Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevinin gerektirdiği diğer kararları almak, uygulamak ve yapılan çalışmalar ile ilgili müdüre bilgi vermekle mükelleftir.

 

 

MADDE 16 - SCADA VE KLOR ŞEFLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

Scada Ve Klor Şefi aşağıda yazılı olan görevlerin yapılmasında yetkili ve sorumludur:

 1. İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik uyarıca mücavir alan sınırları içindeki su şebekesinde bakiye klor miktarını 0,2-0,5 Mg/Lt arasında tutmak.
 2. Klor teminini sürekli ve düzenli yapılmasını sağlamak.
 3. SCADA’dan içme-kullanma suyu toplama ve dağıtım sisteminin kontrolünün 7 gün 24 saat yapılmasını sağlamak.
 4. Scada ve klor sisteminin sürekli ve düzenli çalışmasını sağlamak.
 5. Arıza alarmlarına müdahale etmek ve müdüre bildirmek.
 6. Gerekli gördüğü durumlarda su numunesi aldırmak ve gerekli analizlerin yapılmasını sağlamak.
 7. Kontrol binasının tertip ve düzenini sağlanmak.
 8. Scada ve klor sisteminin süreç ve son kontrol formlarını doldurulmasını sağlamak.
 9. Sistemde gerçekleşen elektrik ve mekanik arızalara müdahale edilmesini sağlamak.
 10. Tesise gelen sarf malzemeleri teslim almak, kontrol etmek ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
 11. Vardiya bitiminde, diğer vardiyaya gerekli bilgileri aktarılmasını sağlamak.
 12. Kendisine bağlı personele verilen koruyucu elbise ve teçhizatları kullanılmasını sağlamak.
 13. Yaptığı işlerden kaynaklanan çevresel etkileri ve iş kazası risklerini en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak.
 14. Kalite-Çevre-İSG Yönetim sistemlerine uygun çalışmak.
 15. Tesiste kullanılan kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formu hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulamak.
 16. Klorlama ünitesinde yaşanabilecek gaz kaçaklarına karşı klor nötralizasyon ünitesi bulundurulmasını ve sürekli çalışır vaziyette olmasını sağlamak.
 17. Sudaki bakiye klor miktarını gösteren bakiye klor analizörünün kalibrasyonu sık sık kontrol etmek ve cihazın ölçüm yapabilmesi için gereken çözeltilerin daima hazır olmasını sağlanmak.
 18. Beytahtı, Kurutilek, Esentepe ve mücavir alan içerisine hizmet veren diğer su depolarının ve klor sistemi odalarının kapılarının sürekli kapalı ve kilitli tutulmasını sağlamak.
 19. Şebekede kayıp kaçak çalışmasının yapılması için eksik olan depo ve hatlara debimetre ve manometre kurulması için gerekli çalışmaları yapmak.
 20. Mücavir alana hizmet veren su depolarındaki su seviyeleri görmek için SCADA sistemi içerisinde görülecek şekilde seviye sensörü kurulmasını sağlamak.
 21. Şehre verilen su miktarının istatistiksel verilerini (günlük, aylık, yıllık) bazda hazırlamak.
 22. Şeflikte çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak.Personelin mazeret izni, senelik izin gibi özlük işlemlerini yürütmek, işlerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak, mesailerini düzenlemek.
 23. İşyeri sağlık ve güvenliği prosedürlerine uygun çalışmak.
 24. Şefliğin görev alanına giren konularla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 25. Scada ve Klor Şefi, Su ve Kanalizasyon Müdürüne karşı direk sorumludur. Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevinin gerektirdiği diğer kararları almak, uygulamak ve yapılan çalışmalar ile ilgili Müdüre bilgi vermekle mükelleftir.

 

MADDE 17 - COĞRAFİ BILGI SISTEMİ BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

Coğrafi Bilgi Sistemi birimi sorumlusu aşağıda yazılı olan görevlerin yapılmasında yetkili ve sorumludur:

 1. Hidrolik model kurulması ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalışmalarda bulunmak.
 2. GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak.
 3. MIS (Yönetim Bilişim Sistemi) uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak.
 4. MIS (Yönetim BilişimSistemi) programı olarak oluşturulan saha iş gücü programı, periyodik kontrol programı ve araç takip programlarını sürekli çalışır vaziyette tutmak.
 5. Su, kanalizasyon, yağmursuyu altyapı ve müdürlüğe bağlı tesis bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemi programına işlemek.
 6. Müdürlüğe bağlı yeni oluşturulan altyapı ve tesislerin harita (kot, koordinat) alımlarını yaparak GIS programına işlemek.
 7. GIS Teknolojilerini ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, su ve kanalizasyon müdürüne bilgi vermek.
 8. MIS Teknolojilerini ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, su ve kanalizasyon müdürüne bilgi vermek.
 9. Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki birim, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu oluşturmak, koordinenin sürekliliğini sağlamak,
 10. Birimde çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak. Personelin mazeret izni, senelik izin gibi özlük işlemlerini yürütmek, işlerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak, mesailerini düzenlemek.
 11. İşyeri sağlık ve güvenliği prosedürlerine uygun çalışmak.
 12. Birimin görev alanına giren konularla ilgili kanun,yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 13. Coğrafi Bilgi Sistemleri Sorumlusu, Su ve Kanalizasyon Müdürüne karşı direk sorumludur. Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevinin gerektirdiği diğer kararları almak, uygulamak ve yapılan çalışmalar ile ilgili Müdüre bilgi vermekle mükelleftir.

 

MADDE 18 - SONDAJ BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

Sondaj Birimi Sorumlusu aşağıda belirtilen görevlerden yetkili ve sorumludur:

 1. Belediye görev alanında ihtiyaç duyulan yeni içme suyu kaynakları için İl genelinde sondaj noktaları belirlemek.
 2. Belediye görev alanındaki mevcut su kuyularının güvenliği ile ilgili önlemler almak,
 3. Belediye görev alanında jeolojik etütler yapmak/yaptırmak, yeraltı sondaj kuyularının açılmasını ve denetimini sağlamak,
 4. Yeni açılacak sondaj kuyularının ruhsatlandırma işlemlerini yapmak,
 5. Mevcut sondaj kuyularından gerekli olanların iyileştirilmesini sağlamak,
 6. Sondaj kuyularının ve kaynakların periyodik debi ölçümlerini yapmak, bunlarla ilgili raporlar hazırlamak ve arşivlemek,
 7. Kuyuların su seviyelerini ölçmek ve elde edilen değerler ışığında raporlar hazırlayıp Su ve Kanalizasyon Müdürüne sunmak.
 8. Yeraltı suları ile su kaynaklarının temini, korunması ve bunlara ait tesislerin işletilmesi amacıyla yapılan çalışmaların mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 9. Birimde çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak. Personelin mazeret izni, senelik izin gibi özlük işlemlerini yürütmek, işlerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak, mesailerini düzenlemek.
 10. İşyeri sağlık ve güvenliği prosedürlerine uygun çalışmak.
 11. Birimin görev alanına giren konularla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 12. Sondaj birim sorumlusu, Su ve Kanalizasyon Müdürüne karşı direk sorumludur. Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevinin gerektirdiği diğer kararları almak, uygulamak ve yapılan çalışmalar ile ilgili Müdüre bilgi vermekle mükelleftir.

 

MADDE 19 - ELEKTRİKLİ ALETLER TAMİR BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

Elektrikli Aletler Birim Sorumlusu aşağıda belirtilen görevler için yetkili ve sorumludur;

 1. Belediyeye ait tesislerden gelen elektrikli aletlerin tamirini yapmak.
 2. Tamir için gerekli olan malzemelerin teminini yapmak.
 3. İçme suyu pompa ve motorlarının peryodik bakım ve onarımını yapmak.
 4. Birimde çalışan personelin sevk ve organizasyonunu yapmak. Personelin mazeret izni, senelik izin gibi özlük işlemlerini yürütmek, işlerin aksatılmaması için gerekli izin planları hazırlamak, mesailerini düzenlemek.
 5. İş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uygun çalışmak.
 6. Birimin görev alanına giren konularla ilgili kanun,yönetmelik ve diğer mevzuatları takip ederek mevzuata uyum sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 7. Elektrikli Aletler Tamir Birim Sorumlusu, Su ve Kanalizasyon Müdürüne karşı direk sorumludur. Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevinin gerektirdiği diğer kararları almak, uygulamak ve yapılan çalışmalar ile ilgili Müdüre bilgi vermekle mükelleftir.

 

MADDE 20 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI;

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu aşağıdaki görevlerin yapılmasında yetkili ve sorumludur;

 1. Belediyenin iş sağlığı güvenliği işini alan firma ile koordineli çalışarak mevzuatın gerektirdiği işlerin yapılmasını sağlamak.
 2. İş sağlığı ve güvenliği aracı temin edilmesi durumunda sahada yapılan müdürlüğe ait çalışmaların kazı alanında çalışmaya başlamadan önce araç ve yaya geçisini engelleyecek şekilde bariyer, duba ve şeritler ile çevre güvenliğini sağlamak. Ayrıca acil durumlarda çöken veya başka bir risk oluşturan alanların bariyer ve dubalar ile güvenliğini sağlamak.

 

MADDE 21 - KALEM PERSONELI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

 1. Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak tutar ve yazar.
 2. Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, amirin bilgisine sunmak,
 3. Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine aktarmak.
 4. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.
 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
 6. Müdüre karşı sorumludur.

 

MADDE 22 - BÜRO PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Büro Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalışan tüm görevliler Devlet Memurları kanunu ile kabul edilmiş diğer mevzuatın yasaklayıcı ve disiplin cezasını gerektirir fiillerle ilgili hükümlerden ayrı olarak kendilerine verilen işleri genel iş sisteminin akımını aksatmayacak biçimde hızlı, verimli, nitelikli olarak yapmaktan hiyerarşik olarak amirlerine karşı sorumludur.
 2. Büro personeli tarafsız ve yansız olarak işbirliği içinde ve karşılıklı yardımlaşma ilkesi ile hareket etmek, iş sahiplerine ve diğer muhataplarına güler yüzlü davranmak, nezaket kurallarına uymak, iş sahiplerinin başvurularında eşit işlem yapmak, kolaylık göstermek, tam ve yeterli bilgi vermek zorundadır.

 

MADDE 23 - KİŞİ VEYA KURUMLARA VERİLEN HASARIN TESPİTİ VE TAZMİNİ

 1. Müdürlüğün faaliyetleri sırasında Belediyenin kusurlu bulunduğu çalışmalar nedeniyle Belediye personeli tarafından, kişi ve kurumlara verilen su taşması, kanal taşması, su veya kanalizasyon patlaması, kanalizasyon hatlarının tıkanması ve eskimesi nedeniyle iş makinelerinin özel kişi ve kurumların su ve kanal hatlarına zarar vermesi hallerinde oluşturulacak komisyon marifetiyle zarar ziyan tespiti yapılır.
 2. Komisyon, (1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü teknik personeli,(1) İmar Müdürlüğü teknik personeli, (1) Fen işleri Müdürlüğü teknik personeli, (1) Zabıta Müdürlüğü Memuru, (1) Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü memuru ile (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek teknik personelden oluşturulur. Ayrıca, asil olarak oluşturulacak bu komisyona, ilgili birimlerce birer adet yedek üye belirlenir.
 3. Komisyon Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı tarafından görevlendirilir.
 4. Komisyon “MADDE 23 - KİŞİ VEYA KURUMLARA VERİLEN HASARIN TESPİTİ VE TAZMİNİ” başlığı altında belirtilen hasar durumunun varlılığının tespit edilmesi halinde bu durumu oluşturacak matbu bir tutanak düzenlenerek durum tespit edilir. Tespit edilen durum fotoğraf veya benzeri verilerle görüntülenmesi sağlanır. Müdürlüğün faaliyetleri sırasında, kişi veya kurumların eşya, mal veya tesislerine hasar verme konusunda, konu encümene sevk edilerek encümen kararına göre işlem yapılır.Düzenlenecek tutanakta öncelikle bu hasar ve zararın Belediyenin kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilir. Hasarın genel nitelikli yağmur, kar, donma, sel baskını ve benzeri olumsuzluklar nedeniyle afet niteliğinde olan, Belediyenin kusuru olmayan hallerden kaynaklandığının tespiti halinde hasar bedeli ödenmez.
 5. Hasarın İmar Mevzuatına aykırı, düşük kot ve benzeri hatalı yapılaşmadan, ilgililerin tedbirsiz ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı, kişi veya kurumların su şebeke veya kanalizasyon hatlarının düzensiz kullanılması, yapılarda ve abone bağlantılarında meydana gelen tıkanma, bozulma, boru patlaması ve benzeri hallerden meydana geldiğinin tespit edilmesi halinde de Belediyece hasar bedeli ödenmez.
 6. Tespit edilen hasarın madde 28-1’de sayılan hallerle olduğunun anlaşılması halinde hasar, ilgililerin su ve kanalizasyon hattına, binalara verilmişse, Belediyenin ilgili birimleri aracılığıyla öncelikle Belediyenin ilgili birimlerince gerekli tamir ve düzeltme işlemleri yapılır.
 7. Tespit edilen hasar, madde 28-1’de belirtilen hallerden dolayı, ilgililerin kullandıkları eşyalara zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde, Komisyon, düzenlenecek tutanakta bu eşyaların türü, miktarı, ebatları, kullanım süresi (yaklaşık kaç yıl kullanıldığı) elektronik aletlerin ve beyaz eşyaların markası, modeli ve büyüklüğü, ayrıntılı olarak belirtilir.
 8. Verilen hasar bedelinin karşılanmasında öncelik, kullanılan eşyaların 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü (amortisman, yıpranma süreleri) dikkate alınarak eşyanın hasar günündeki net piyasa değeri veya rayiç bedeli tespit edilir.
 9. Eşyanın hasar günündeki net değerinden maksat; Hasar gören eşyanın hasar gördüğü tarihlerdeki hiç kullanılmamış sıfır olarak tabir edilen yeni güncel fiyatından, eşyanın kullanıldığı yıla göre belirlenen amortisman (yıpranma payının) düşülmesinden sonra kalan değerdir.

Örnek: Hasar gördüğü tespit edilen (X) marka buzdolabının yaklaşık (3) yıldır kullanıldığı tespit ediliyor. Bu buzdolabının bugünkü net piyasa değerinin, piyasa fiyat araştırması sonucunda KDV dahil 1.000 TL olduğu anlaşılıyor. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen elektrikli eşyaların amortisman (yıpranma) süresi (5) yıl olarak belirtilmektedir. Bu durumda Komisyonca, bu buzdolabının kalan faydalı ömrü (5-3)=2 yıl olarak belirlenir. Bugünkü piyasa fiyatı üzerinden belirlenen fiyatı, eşyanın kalan faydalı ömrüne oranlandığında, ilgiliye ödenmesi gereken zarar bedelinin (1.000 / 5)*2 yıl = 400 TL olması gerekir. Tespit edilen eşyanın kullanma yılı veya bugünkü net değerinin belirlenememesi halinde, ilgililerin mağduriyetinin ortadan kaldırılması amacıyla zayi olan eşyanın en uygunu ve en ekonomik olanının değeri Komisyonca piyasa fiyat araştırması ile tespit edildikten sonra ilgililere, Müdürlüğün ilgili bütçe ödenek tertibinden ödenir.

 1. Hasar bedelinin ödenmesi veya karşılanması sırasında eşyanın Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Hasar gören eşya Müdürlüğe teslim edilmeden ödeme yapılmaz. Gerek duyulması halinde, tamir edilen veya yeniden alınan eşyanın fotoğrafı da çekilerek tutanak ve harcama belgeleriyle birlikte dosyalanır.
 2. Hasar gören eşyanın yerine başka eşya alınması halinde veya hasar gören eşyanın yerine nakden ödeme yapılması halinde,ilgililerden alınan hasarlı eşyalar Belediyenin birimlerinde kullanılması mümkün ise ilgili müdürlüğe tutanakla teslim edilir.Belediye tarafından kullanımı uygun olmayan veya ihtiyaç durumunda Kültür ve Sosyal Müdürlüğünün görüşü alınarak söz konusu eşyaların kullanılır durumda olup olmadığı değerlendirilir. Eşyaların tamiri veya temizliği yapılarak ihtiyaç sahiplerine bedelsiz verilmesinin mümkün olması halinde düzenlenecek bir tutanakla Kültür Ve Sosyal Işler Müdürlüğüne devir edilir. Hasar gören eşyanın tamirinin mümkün olmaması, kullanılamaz durumda olması veya tamir masraflarının ekonomik olmaması hallerinde tutanakla kullanılmaz olduğu tespit edilerek imha edilir.

 

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

MADDE 24 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyulur.

           

            YÜRÜRLÜK:

MADDE 25 - Bu yönetmelik, Erzincan Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

           

            YÜRÜTME:

MADDE 26 - Bu yönetmelik hükümlerini Erzincan Belediye Başkanı yürütür.