SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Selami ŞAT

STRATEJİK PLAN

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜLÜĞÜ

2020-2024 YILI STRATEJİK PLANI

MÜDÜRLÜK KURULUŞ HEDEFİ

Mevcut içme suyu-kanalizasyon-yağmur suyu hatlarının genel bakım onarım yaparken, ihtiyaç duyulan yerlere içme suyu-kanalizasyon-yağmur suyu hatlarını döşemek ve ayrıca evsel atıkların çevreye zarara vermeden Atıksu arıtma tesisine güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak. Ayrıca sahadaki ani elektrik arızalarına anlık müdahale yapmak ve ilgili makine ve teçhizatın bakım onarımını yapmak.

STRATEJİK ALAN 1: KENT SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Stratejik Amaç 3: Atık Su Denetimi

Stratejik Hedef 3.1: Kentimizin yer altı ve yer üstü kaynaklarının kalitesini korumakve denetlemek için gerekli çalışmaları yapmak.

Performans Hedefi 3.1.1: Erzincan’ın yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak.

Performans Hedefi 3.1.2: İçme suyu kalitesini 0,2 - 0,5 ppm klor seviyesinde tutarak güvenilir bir biçimde halkın hizmetine sunmak.

Performans Hedefi 3.1.3: Erzincan sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri alarak su kalitesini iyileştirmek.

Performans Hedefi 3.1.4: Sağlıklı bir temiz su elde etmek için ilgili bölgelerin iyileştirilmesini yapmak.

Stratejik Hedef 3.2: Atıksu Arıtma Tesisinin sürekli faal olmasını sağlamak.

Performans Hedefi 3.2.1: Atıksu Arıtma Tesisi ile şehrimizin atık sularının mevzuat hükümleri uyarınca arıtılıp alıcı ortama verilmesini sağlamak.

Performans Hedefi 3.2.2: Evsel atık suların çevreye zarar vermesini önlemek için fiziksel ve biyolojik arıtım işlemlerini yapmak.

Stratejik Hedef 3.3: Periyodik bakım onarım ve arıza yönetimi

Performans Hedefi 3.3.1: Arızalara müdahale zamanını kısaltılmasını sağlamak.

Performans Hedefi 3.3.2: Kuyulardaki ve terfi merkezlerindeki pompaların bakım, onarım ve denetimini yapmak.

STRATEJİK ALAN 3: YEŞİL VE MODERN KENTİN ALT YAPI, ÜST YAPI VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ

Stratejik Amaç 8: İçme Suyun Evcilleşmesi ve Vatandaşın kaliteli ve sağlıklı su kullanmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 8.1: Belediyemize yeni bağlanan beldelerdeki içme suyu şebeke hattının incelenerek gerekli yerlere yeni hat döşemek ve SCADA Sistemini kurmak.

Performans Hedefi 8.1.1: Yeni bağlanan beldelerdeki içme suyu şebekesinin mevcut durumlarının araştırılıp eksikleri tespit etmek.

Performans Hedefi 8.1.2: Akyazı, Yoğurtlu ve Geçit beldeleri ile Hürrem Palangası, Davarlı köylerinin içme suyu şebekesini yenilemek.

Performans Hedefi 8.1.3: Yeni bağlanan beldelerdeki içme suyu şebekesinin tamamlandıktan sonra SCADA sistemlerinin tek tek kurulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 8.2: Kanalizasyon şebekelerinin gerekli bakım, onarım ve temizliğini yapmak.

Performans Hedefi 8.2.1: Şehrin kanalizasyon hatlarının Kombine Kanal Açma Aracı ile rutin bir şekilde temizliğini yaparak halkın hizmetine sunmak.

Performans Hedefi 8.2.2: Hatların ihtiyaç duyulan yerlerde bakım onarımını yapmak.

Stratejik Hedef 8.3: Yağmursuyu hattı şebekesinin döşemesini yapmak.

Performans Hedefi 8.3.1: Yağmursuyu şebekelerinin vatandaştan gelen istek doğrultusunda ve ihtiyaç dâhilinde olan yeni bölgelerde proje ve uygulama çalışmalarını yürütmek.

MÜDÜRLÜK YAPISI

Müdürlüğümüz personellerinin öğrenim durumu ise, 4 yüksek lisans mezunu, 10 fakülte mezunu, 23 yüksek okul mezunu, 52 lise mezunu, 51 ortaokul mezunu ve 29 ilköğretim mezunu şeklindedir. Toplamda müdürlüğümüz 12 Memur, 100 işçi, 57 hizmet alımı olmak üzere toplam 169 personel ile hizmet vermektedir.