İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Savaş SİNANOĞLU

İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük Toplam 78 personel ile hizmet vermekte olup, personel dağılımı aşağıdadır.

Müdür : 1
Müdür Yrd. : 2
Şef : 4
İşçi personel : 62
Memur personel : 9


Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Bilgi İşlem
c) Sinyalizasyon ,Telsiz - Telefon
d) Hal Sefliği
e) Parkomat
f) Tahsilat Şefliği
g) Çtv, İlan Reklam, Sicil Şefliği
h) Genel Tahakkuk Şefliği
i) Emlak şefliği
j) Kalem
k) Diğer Personel

SERVİSLER


Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Servisleri; Belediyemizin mali yıl gelir bütçesinde belirlenen yasalardan kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirlerini araştırmak, incelemek, belirlemek, tarh ve tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesini düzenlemek ve hukuki süreçlerin başlatılmasını sağlamak, bunlara bürokratik işlemlerinin yerine getirilmesi ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması,

Bilgi işlem servisi ile ERZİNCAN Belediyesinin E-Devlet projelerindeki bilgi toplumu stratejisi ile entegrasyon sağlayabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak. Belediyemizde mevcut olan birimlerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak. Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı- elektrik, data ve diğer network ve benzeri her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
Sinyalizasyon Servisi; Erzincan Belediyesi'nin tüm şehir içinde ve mücavir alanlardaki kavşakların projelendirilerek, inşaat, elektrik ve elektronik imalat ve kuruluşunun yapılarak programlanıp hizmete açılmasını sağlamak. Bu kavşaklarda meydana gelebilecek arıza ve her türlü problemin takibi, hukuki süreçlerin başlatılması, bakım ve onarımlarının yapılmasını, belediyemizin her türlü iletişim ve santral işlemlerinin kurulumu, yapım ve onarımını ayrıca hizmetin yürütülmesini sağlamaktadır.
Hal Servisi; Hal dâhilinde intizamı temin etmek. Satıcılar, müşteriler ve çalışan bilumum şahısların gerek birbirleri ile gerekse personeli ile olan ilişkilerinin tanzimi ve aralarındaki ihtilafların çözümüne yardımcı olmak, Hal'e giriş ve çıkış kontrolü ile malların gece ve gündüz muhafazasına ait tedbirleri almak. Belgesi ( fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu gibi) ibraz edilmeyen malların hale giriş ve çıkışına engel olmak,
Parkomat Servisi; İl Trafik Komisyonu'nun Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, trafiği engelleyecek, tıkayacak düzeye gelen park yoğunluğunu azaltmak amacıyla; almış olduğu karara uygun olarak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nu 15. madde P bendinde belirtildiği gibi ve ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52. madde 3. bendi, 55, 56, 57 maddelerinde belirtildiği şekil ve verilen yetkilere uygun olarak Komisyon kararında belirtilen cadde ve sokakların bir kısmında otopark uygulaması yapılarak işgaliye harcının toplanması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde yürütülmesi ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlamaktır.


Müdürlüğün görevleri


(1) Belediye gelir bütçesine konulan gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, bunlara bağlı hukuki işlemleri başlatmak takip etmek.
(2) Belediye'de Bilgi İşleme dayalı alt yapı, donanım, yazılım, data hattı elektrik, mobil uygulamalar ve bunlara bağlı çevre birimlerinin temini kurulumu tamir bakım ve takibinin yapılması, çalıştırılması.
(3) Hal'e giren malların tartı ve sayım işlerini yapmak, giren malların cins, miktar ve çeşidi ile göndericisi, nakliyecisi ve alıcısına ilişkin bilgileri kayda geçirmek. Hal'den çıkan malların bordro ve faturalarda yazılı fiyatları, cins, miktar ve çeşitleri ile satıcısı ve alıcısına ilişkin bilgileri kaydetmek ve bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe uygun bilgi verilen ve fatura düzenlenen mallara çıkış izni vermek,
(4) Belediyemizin parkomat uygulaması ile şehir içi yollarda işgal eden araçların işgal harçlarını toplamak takip etmek ve düzenli uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlamak.
(5) Belediyenin tüm haberleşme altyapısının kurulması işletilmesi takibinin yapılması
(6) İlimiz Merkezinde ve merkeze yakın alanlarda sinyalizasyon sistemlerinin projelendirilmesi, kurulması çalıştırılması tamir bakım ve onarımlarının yapılması
(7) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
(8) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek
ve sonuçlandırmak,
(9) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Tahsilat Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu

(1) 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç, su ücreti ve diğer gelirlerin tahsilât ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.
a) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi ve su ücreti gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vs. tahakkuksuz tahsilâtları yapmak,
b) 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40-41-42. maddelerine göre Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilâtını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğü'ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak,
c) Mahalli İdareler 1608 sayılı iç hizmet kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğü'nce kesilen para ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan sonra Karar ve Tebliğ İlmühaberi, Tebliğ Alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak,
d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Şefliğinden gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsilâtını yapmak. Süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine haciz işlemi takibi yapmak.
e) Şeflik bünyesinde bulunan icra servisi tarafından tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince işlemlerini yapmak.
f) Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin takibi ve tahsilâtını yapmak.
g) Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili envallerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekunları alınıp Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak,
h) Günlük tahsilâtların bankaya yatırılmasını sağlamak ve tüm banka hesaplarının işlemlerinin takibinin gerçekleştirmek,
i) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.
j) İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Tahakkuk Şefliği, Emlak ve Çevre Temizlik Şefliği ve Tahsil Şefliklerinin yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili olarak tahsili yapılamayan alacakların evraklar bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemleri tamamlandıktan sonra icra ve haciz işlemleri için bu servise intikal eden alacakların 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun ilgili maddeleri gereği mükellef ve borçlulardan alınmasını sağlamaktır.

Emlak ve Çtv. İrv, Sicil Şefliklerinin görev, yetki ve sorumluluğu

(1) Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
(2) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,
(3) Emlak, ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek,
(4) Emlak, ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturulmak ve mükellefiyet sonlandırmak,
(5)Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
(6) VALİLİK bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından gönderilen Yeşil kart işlemleri için gelen kişilerin gayri menkulü olup, olmadığını araştırmak,
(7)Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarında parsellerle ilgili, ilişik kesme işlemleri yapmak,
(8)Su İşleri Müdürlüğü tarafından abonesi yapılacak mükelleflere ait mesken veya işyerleri ile ilgili beyan sureti vermek,
(9) 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi indirimleri yapmak,
(10) Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti yapılarak re'sen tarh ve tahakkuk yapmak,
(11)Kamu kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara cevap vermek,
(12) Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek,
(13) Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak yoklama fişi düzenlemek,
(14) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12-16 mad. İstinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içersinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U.Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,
(15)Emlak, ÇTV, İRV' den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye icra servisine bildirmek,
(16) Belediyemizin Posta Çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak,
(17) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

Gelir Tahakkuk Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu


2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

a) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29-33 maddeleri gereği olarak Haberleşme vergileri , 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
b) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,
c) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 76-78 maddeleri gereği olarak Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayenelere ilişkin beyanların kabul edilmesi ve buna ilişkin kontrol organizasyonun yapılarak, ilgili harçlara ilişkin tarh ve tahakkuk ettirmek,
d) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve Kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla İlgili Harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82. madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve tahakkuk ettirmek.
e) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. istinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu yapmak,
f) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,
g) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,
h) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlenmek, 213 sayılı V.U.Kanunu dâhilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.
ı) belediyenin her türlü emlak ve taşınmazlarının kira tahakkuklarının yapılması ayrıca satış kararı verilen mülklerin satış ve ihale işlemlerinin yapılması
j) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.
k) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.