İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

SAMİ KARAKAŞ

AMAÇ :

Bu yönergenin amacı; Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün kuruluş, işleyiş, görev, kadro, araç, gereç, çalışma, eğitim ve denetim esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam :
Bu iç Hizmet Yönergesi; Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün kuruluşuna, görevlerine, yetki ve sorumlulukları ile İtfaiye personelinin atanmasına, rütbe terfilerine, unvan, rütbe, kıyafetlerine, eğitim ve denetimlerine dair esas ve usulleri kapsar.
Hukuki Dayanak:
a) 14/02/1985 tarih ve 3152 sayılı kanun ve bu kanun gereğince hazırlamış yönetmelik,
b) 6/6851 karar sayılı D.T.K.B.Y.K. Hakkında Yönetmelik,
c) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında, Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5. Maddesi,
d) 02 Şubat 23952 sayılı resmi gazete, Memurların görevde yükselme esaslarına dair yönetmelik,
e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
f) 1580 Sayılı Belediye Yasası,
g) İlgili Bütün Yasalar,
İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri:
Belediye İtfaiye Müdürlüğü, 1580 Sayılı Belediyeler Yasasına, İlgili yasalara, Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarına, Başkanlık emirlerine uygun olarak;


A- Esas Görevleri :
a- Yangınlara Müdahale etmek ve önlemek,
b- Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek,
c- Afetler sonunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,
d- Umuma açık yerlere, Fabrika, İmalathane ve diğer işyerlerinin yangından korunması için denetleme ve inceleme yapmak, gerekli önlemleri almak,
e- Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç-gereç ve diğer malzemelerin belirlenmesine yardımcı olmak,
f- İl Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servis mükelleflerini eğitmek,
g- Halkı, Kurum ve Kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak,
h- Yılda en az bir kere olmak kaydıyla örnek tatbikatlar yapmak,
i- Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait itfaiye teşkillerinin eğitim ve yetiştirilmelerinde yardımcı olmak,
j- Belediye Başkanından alacağı emirle Belediye sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek,
B- Diğer Görevler :
Esas görevleri bölümünde yer alan hizmetleri aksatmamak ve Belediye Meclisi ücret tarifesine bağlı kalmak şartı ile;
a- Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak
b- Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak, meydan ve yeşil alanları sulamak,
c- Pankart asmak, tazyikli su tatbiki (Belediye Mecburi Hizmetlerinin Dışında)
d- Bacaları temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek,
e- Su taşıma ve su almak,
f- İtfaiye merdiveni ile hizmet götürmek.

Çalışma Düzen ve Saatleri :
Yangını söndürme ve afet hizmetleri, bayram ve genel tatil günleri dahil günün 24 saatinde aksatmadan sürdürmek, Bu hizmetin görülmesinde itfaiye personeli 24 saat istirahat yada 12 saat iş 12 saat istirahat şeklinde çalıştırılır. Ancak; hizmetin sürekliliğini aksatmamak amacıyla 657 sayılı yasanın 99.ç maddesine istinaden ayrıca haftada 1 gün izin verilebilir.
Çalışma saat ve şekilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101. Maddesi gereğince yerine getirilir.
Personelin fazla çalışması mevzuata göre ücretle karşılanır.

KADRO ESASLARI, PERSONEL SAĞLANMASI VE GÖREVDE YÜKSELME.

Kadro Esasları ve Personel Sağlanması:
A- İtfaiye personelinin ve kadrolarının belirlenmesinde 213 Ağustos 1985 tarih ve 18851 sayılı resmi gazetede yayınlanan "İTFAİYE TEŞKİLLERİNİN GÖREV, EĞİTİM VE DENETİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK" 6. maddesi hükmünce hareket edilir.
B- Personel alımında 657 Sayılı devlet Memurları Kanununda ön görülen şartların yanında:
a- Boyların en az 1.60 cm, kiloların da boylarına uygun olması,
b- 22 yaşından küçük, 32 yaşından büyük olmaması,
c- Alınacağı kadronun gerektirdiği hizmet konusuna ilişkin ehliyete sahip olması,
d- Personelin her yıl sağlık kontrolünden geçirilmesi,
Personel Rütbelerinde En Az Bekleme Süresi ve

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU:
1- Müdür
2- Müdür Yardımcısı (Nüfusun 100 Bini Geçmesi Halinde)
3- İtfaiye Gurup Amiri
4- İtfaiye Zabıta Amiri,
5- İtfaiye Başçavuşu,
6- İtfaiye Çavuşu,
7- İtfaiye Onbaşısı
8- Santral Memuru
9- İtfaiye Eri
10- Baş Şoför
11- Şoför.
YÖNETİCİLERİN GENEL OLARAK, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

A- Planlama ve Programlama:
Amaca ulaşmak için çalışma plan ve programlama hazırlamak ve hazırlatmak,
a- Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylama yetkisi dışında olanlarında üst makamlara onaylatmak,
b- Bu çalışmalar sırasında yasaların ana ilkelerinden kesinlikle ayrılmamak,
B- Düzenleme:
a- İşle ilgili hizmet boşluklarını araştırmak ve bunları giderici önlemler almak,
b- İşin yürütülmesi için kaynak, personel, araç ve gerecin zamanında teminini sağlamak,
c- İşle ilgili çalışma aşamalarını gözden geçirmek ve bunlara uyulmasını temin etmek,
C- Eşgüdüm:
a- Görev öncesi ve sonrası hangi birimler ile ilişki kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını temin etmek,
b- Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve ilgili personele duyurmak,
c- Görevi zamanında ve amacına uygun olarak sonuçlandırmak,
D- İzleme-Denetleme-Bilgi Verme ve Değerlendirme:
a- Uygulamaların belirli aşamalarında sonuçları öğrenecek değerlendirme düzeni kurmak,
b- Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek ve üst kademeye sunmak yetkililere devamlı bilgi vermek,
YÖNETİMLE İLGİLİ DİĞER YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Atama, yükselme, yer değiştirme, ödüllendirme ve cezalandırma işlerine "ÖN" yazışmaları yapmak veya bu konularda karar almak, sicil vermek, vekil seçmek, iş dağıtımı düzenlemek, yöneticisi olduğu kurumu temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak,
Her yönetici yukarıdaki görevleri yerine getirirken "YÖNETİ İLKELERİNİ"de göz önünde bulundurmalıdır.
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ VE BİRİM GÖREVLERİ:
İtfaiye Müdürü:
A- Bağlı bulunduğu makam
- Erzincan Belediye Başkanlığı
B- Emir vereceği personeli:
- İtfaiye Müdürlüğü Tüm Personeli,
C- Görevleri :
a- Hizmetin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b- Personelin hizmet ,içi eğitimlerini yaptırmak, mesleki bilgilerini geliştirmek,
c- Emrindeki personelin sicil amirliğini yapmak, personelin yıllık izinlerini hizmet asamayacak şekilde düzenlemek,
d- Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın bakım onarımını yapmak, hizmete hazır durumda bulundurmak,
e- Şehir içinde semtlere göre yangına ulaşma genel planı yapmak,
f- Aylık yangın istatistiklerini tutmak, Haziran ve Aralık aylarında ilgililere sunmak,
g- Şehrin lüzumlu görülen bazı bölgelerinde yangın vanaları yaptırmak,
h- Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait muvazzaf itfaiye testlerini değerlendirmede, işbirliğini sağlamak, yangın mahalline geldiklerinde emri altında sevk ve idare etmek.


Müdür Yardımcısı:
- İtfaiye Müdürüne bağlı olarak çalışır,
Görev ve Sorumlulukları:
a- Müdür tarafında verilen görevleri yerine getirmek,
b- Personelin disiplin ve düzenini sağlamak,
c- Tesis araç ve gereçleri korumak ve göreve hazır duruma bekletmek,
d- Genel ve münferit görevlerinden dolayı müdüre karşı sorumlu olmak,

İtfaiye Amiri - Gurup Amiri :
- Müdür ve Yardımcısına Bağlı Olarak Çalışır:
Görev ve Sorumlulukları:
a- Kendi grup ve personelinin eğitim ve yönetimini sağlamak,
b- Sorumluluk bölgesindeki semtlere ait yangına ulaşma planları yapmak,
c- Grup personeli arasında iş bölümü sağlamak,
d- Gruba verilen araç ve gereçleri göreve hazır durumda bulundurmak.
İtfaiye Zabıta Amiri :
- Müdürlüğe bağlı olarak çalışır. Şehir nüfusunun 100 binden az olması halinde bu görevi başçavuş, çavuş veya onbaşı yürütür. Emrine bir onbaşı ve iki er verilir.
Görev ve sorumlulukları:
a- Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
b- İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca şehir içinde yangını önleme ve yangından korunma tedbirlerini almak,
c- Binalarda ve sair ilgili yerlerde yangınla alakalı bulundurulması gereken araç, gereç ve teçhizat konularında gerekli denetimler yapmak, önlemler aldırtmak,
Başçavuş:
- Müdür, Müdür Yardımcısı, Amir, Guruplar Amirine bağlı olarak çalışır.
Görev ve Sorumlulukları :
a- Araç ve gerecin bakımı, temizliğini kullanılmaya hazır durumda bulundurulmasını sağlamak,
b- Gurubun eğitim, disiplin ve yönetimini sağlamak,
c- Personelin devam ve takibini sağlamak,
d- Yangın yerinde düzen ve çalışmayı sağlamak,
e- Yangın sonrası malzemelerin toplanmasını sağlamak,

Çavuş :
- Müdür, Müdür Yardımcısı, Amir, Guruplar Amiri ve Başçavuşa bağlı olarak çalışır.
Görev ve Sorumlulukları :
a- Emrindeki erlerin eğitimini yaptırmak,
b- Emrindeki erlerin iş bölümünü yaptırmak
İtfaiye Eri :
Madde : 17 - Müdür, Müdür Yardımcısı ve bütün amirlerine bağlı olarak çalışır.
Görev ve Sorumlulukları :
a- Yangın söndürme çalışmalarına katılmak,
b- Sorumlu olduğu araç ve gereçlerin bakımını yapmak,
c- Sorumlu olduğu araç ve gereçleri hizmete hazır tutmak,
d- (Her vardiyada elektrik kursu görmüş birer itfaiye eri bulundurulur), yangın yerindeki elektrik akımı oluşan yangınlarda yangına müdahale etmek,
e- Amirleri tarafından verilen görevleri yapmakla sorumludur.
Santral memuru :
- Müdür, Müdür Yardımcısı, Amir, Gruplar Amiri ve Posta yetkililerine bağlı olarak çalışır.
Görev ve Sorumlulukları :
a- Telefonla alacağı yangın ve haberleri (İHBAR), haber veren kişiyi belirlemek, telefon numarasını, olayın niteliğini, yerin açık adresini düzgün şekilde almak, duyurma uyarı sinyali ile ilgilileri yangından haberdar etmek, gurubu olay yerine çıkış yaptırmak,
b- Ekibin yangına çıkışından sonra; Elektrik Arızaya, Emniyet ve Zabıtaya bilgi vererek yangın yerine hareketlerini sağlamak, bağlı bulunduğu müdür ve amirleri olaydan haberdar etmek,
c- Kendisine verilen görevleri yapmak, yanlış, eksik veya yapmamaktan İtfaiye Müdürü, Müdür Yardımcısı, Amir ve diğer posta yetkililerine karşı sorumludur.
Baş Şoför :
- Müdür, Müdür Yardımcısı ve Amirlerine bağlı olarak çalışır.
Görev ve Sorumlulukları :
a- Şoförlerin disiplin, eğitim ve yönetiminden, araçların hizmete hazır bulundurulmasından ve arızasız olarak şoförlere devir temininden sorumludur.
b- Kendisine verilen görevleri yapmamaktan, geç, eksik ve yanlış yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.
Şoför :
Madde : 20 - Müdür, Müdür Yardımcısı, Amir, Baş Şoför ve Posta yetkililerine bağlı olarak çalışır.
Görev ve Sorumlulukları :
a- Aracın en iyi şekilde nasıl kullanılacağını bilmek,
b- Kendisine verilen görevleri yapmamaktan, geç, eksik ve yanlış yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.
Yangın Personeli :
- İtfaiye teşkilatında Müdür, Müdür Yardımcısı, Gurup Amiri, İtfaiye Zabıta Amiri, Baş Çavuş, Çavuş, Onbaşı, Baş Şoför, Şoför ve Erler yangın personelidir.

GENEL HÜKÜMLER VE YÜRÜTME
Eğitim :
a- İtfaiye Müdürlüğü; gerek duyduğu konularda İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Müdürlüğü'nün ve diğer itfaiye teşkilatlarının düzenlemiş olduğu kurslara katılacak personeli kendisi belirler.
b- İtfaiye personelinin merkezi eğitimleri İtfaiye Müdürlüğü'nce hazırlanan plan ve program doğrultusunda uygulanır.
c- İtfaiye Müdürlüğü personelini meslek, beceri ve deneyimini artırmak ve gözetlemek amacıyla yılda birkaç defa tatbikat düzenler.
Spor :
- İtfaiye Müdürlüğü; itfaiye personelinin çeviklik ve çabukluğunu sağlamak için kültür-fizik çalışmaları, atlama aletli sporlar, dayanıklılık, denge hareketleri, voleybol, basketbol ve benzeri çalışmalar yaptırarak iş verimliliklerini artırır.
Denetim :
a- İçişleri Bakanlığı adına Bakanın onayı ile görevlendireceği müfettişler,
b- Vali ve Belediye Başkanı yada adlarına görevlendirecekleri Başkan Yardımcıları
c- Başkan adına Belediye Teftiş Kurulu Müdürü veya Müfettişleri
Kıyafet :
- Personelin kıyafet giderleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesi esas alınarak karşılanır.
İtfaiye Müdürlüğü personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri itfaiye teşkillerinin kuruluş, görev, eğitim ve denetim esaslarına dair "YÖNETMELİK"in 27. maddesinde belirlendiği şekilde uygulanır.
Araç - Gereç ve Malzemeler :
Madde : 29 - İtfaiyede kullanılacak araç ve gereç vb. malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri yönünden belirlenmesi; İtfaiye Müdürlüğü yada İtfaiye Müdürlüğünün başkanlık edeceği bir komisyonca belirlenir.

PERSONEL KADROLARI :
a- İtfaiye Müdürlüğünün kadroları her yıl bütçesiyle kabul edilen kadro ve ödeneklerle belirlenir.
b- Personelin kadro ve rütbelerinde değişiklik olsa bile kazanılmış haklara dokunulmaz.
c-
Yürürlüğe Girme :
- İş bu "YÖNERGE" Erzincan Belediye Meclisinin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme :
- Bu yönergeyi sadece ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI yürütür.