MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İsmail BUDAK

MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Erzincan Belediyesi sınırları dahilinde faaliyet gösteren Mezarlıklar Müdürlüğünün çalışma prensipleri, defin hizmetlerinin yapılması, mezar yeri tahsisleri, tahsis edilen mezar yerlerinin inşaatlarının ve bakımlarının yaptırılması, cenaze nakil hizmetleri gibi konuları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Erzincan Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut ve yeni açılacak mezar alanları ile tüm cenaze işlemleri ve nakil hizmetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,01/07/1931 tarih ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname,19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mezar Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Erzincan Belediyesini,

b) Meclis: Erzincan Belediye Meclisini,

c) Encümen: Erzincan Belediye Encümenini,

ç) Başkan: Erzincan Belediye Başkanını,

d) Müdürlük: Erzincan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünü,

e) Ölü: Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi,

f) Cenaze: Kefenlenip define hazırlanmış ölüyü,

g) Defin Hizmetleri: Cenazelerin şartlarına uygun olarak belirlenen mezarlık alanlarında gömülmesi ile tamamlanacak hizmetleri,

h) Mezarlık Hizmetleri: Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım, üst bakım, temizlik, peyzaj işi ve işlemlerini,

ı) Nakil Tabutu: Başka bir yerleşim yerine cenaze nakillerinde cenazenin dış ortamla irtibatını keserek mayi ve koku çıkışını önleyen uygun muhafaza malzemesi kullanılmış tabutu,

i) Yol İzin Belgesi: Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için tabip veya ilgili belediyenin görevlisi tarafından verilecek tabutun sızdırmazlığının sağlandığını da gösterir belgeyi,

j)Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi: Müdürlükçe tahsis edilen ebatları ve ihtiva ettiği bilgileri bu yönetmelikçe belirlenen mezar veya mezarların hak sahibini ispata yarayan belgeyi,

k) Mezar Yapım İzin Belgesi: Mezar Yeri Kullanma Belgesi sahibi olanların, mezarlarını onarmak, inşa etmek için hak sahiplerinin müdürlükten almak zorunda oldukları 30 gün geçerli olan inşaat yapma izin belgesini,

l) Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi: Mezarlıklarda, mezar üst inşası yapan kişilere Müdürlükçe verilen belgeyi,

m) Mezar Bakım Yetki Belgesi: Mezarlıklarda, mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapan kişilere Müdürlükçe verilen belgeyi,

n) Tarife: Erzincan Belediye Meclisince her yıl belirlenen ve Mezarlıklar Biriminin tahsil edeceği harç, resim ve ücret miktarları ile indirim, muafiyet ve mezarlık sınıflandırmasını,

o) Ölüm Belgesi: Tabip ya da Ölüm Belgesi Düzenleme Yetkilisi Tarafından verilen ve cenazenin defninin uygun olduğunu gösteren belgeyi, ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

(1) Mezarlıklar Müdürü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Vatandaştan gelen mezar yeri taleplerinin ve hizmet taleplerinin (ulaşım, cenaze nakil hizmetleri, mezar yerinin hazırlanması v.b.) yerine getirilmesini sağlamak,

b) Personelin aylık çalışma programını hazırlamak,

c) İlgili birimlerle koordinasyon kurarak mezarlık alanlarının bakım ve onarımını sağlamak,

ç) Mezar üst inşaasını yaptırıp onarmak isteyen vatandaşların Mezar Yapım İzin Belgesi, mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve mezarlar üzerinde yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi ile peyzaj düzenlemesi yapacak kişilere Mezar Bakım Yetki Belgesi taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak,

d) Erzincan Belediyesi Mezarlık Yerleri’nden mezarlık almak isteyen ve ücretini yatıran vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis Belgesi 'ni vermek,

e) Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin, mezar yeri tahsis belgelerinin arşivlenmesini ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak Mezarlık Bilgi Sistemi’nin oluşmasını sağlamak,

f) Büro ile ilgili çalışma raporlarını hazırlamak,

g) Büro ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Mezarlıklar Büro Memurunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 7 –

(1) Mezarlıklar Büro Memurunun Görev ve Sorumlulukları ;

a) Vatandaşları mezarlık hizmetleri hakkında bilgilendirmek,

b) Cenazesi olan vatandaştan gelen mezar yeri ve hizmet taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak,

c) Ölüm kayıtlarını, mezar yeri onarım belgelerini ve mezar yeri tahsis belgelerini düzenleyerek bilgisayar ortamına kaydını yapmak, saklamak ve döküm almak,

ç) Tüm belgelerin arşivlenmesini sağlayarak kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak ve dosyalamak,

d) Mezarlık Bilgi Sistemi’nin ( MEBSİS ) işlevselliğini sağlamak, aksaklıkları ilgili yerlere iletmek.

e) Büroya gelen çağrılara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilileri haberdar etmek.

Cenaze Nakil Araç Şoförünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 8 - (1) Cenaze Nakil Araç Şoförünün Görev ve Sorumlulukları ;

a) Mezarlıklar Müdüründen almış olduğu talimatlara istinaden uygun araçlarla cenaze nakil hizmeti vermek,

b) Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bulundurmak,

c) Araç içi dezenfeksiyon, temizlik ve günlük bakımını yapmak,

ç) Araçların periyodik bakımlarını takip etmek ve zamanında yaptırmak,

d) Belediye sınırları ve mücavir alanları dışına görevlendirilmesi halinde araç görev kağıdını doldurmak ve onaylatmak.

Mezarlık Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9 –

(1) Mezarlık Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları ;

a) Mezarlık Birim Sorumlusundan aldığı talimatlarla mezar yeri kazma ve hazırlama görevini yerine getirmek,

b) Mezarlık alanlarının temizliğini yapmak,

c) Mezarlıklar içerisinde cenazenin taşınmasını ve defnini sağlamak,

ç) Mezar Yapım İzin Belgesi veya Mezar Yeri Tahsis Belgesi olan ilgililerin belgelerini ve faaliyetlerini kontrol etmek,

d) Defnedilen cenazelerin ölüm belgelerini kontrol etmek ve numaralandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölüm Halinde Yapılacak İşlemler ve Defin Hizmetleri Ölüm Belgesinin Alınması

MADDE 10 –

(1) Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya sınırları dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak suretle ölüm belgesi alınması gerekmektedir. Ölüm belgesi alınmadıkça ve ibraz edilmedikçe hiçbir cenaze defnedilemez.

a) Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise; ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.

b) Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise; ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden hekimin verdiği ölüm belgesi varsa bu belge belediye hekimi tarafından, yoksa toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur.

c) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda; ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir. Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır.

Cenaze Defin Hizmetleri

MADDE 11 –

(1) Ölüm belgesi alındıktan sonra cenaze işleri birimine müracaat edilir. Cenazenin şehir içi nakli, defin malzemeleri ( kefen, tahta vb. ), mezar yerinin hazırlanması, cenaze yakınlarının mezarlığa götürülmesi ve taziye yemeği gibi hizmetler belediye tarafından ücretsiz verilir.

(2) Ölüm Belgesi alınmış bütün cenazeler, Belediyeye ait mezarlıklara Mezarlıklar Nizamnamesinin 28. Maddesi uyarınca gün batımına kadar defnedilebilir. Gün batımından sonra bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak zaruri bir durum olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakıncalı olması halinde, Belediye Başkanının onayı ile defin yapılabilir.

(3) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında Erzincan Belediyesi Sağlık İşleri Birimi veya ilgili sağlık kuruluşlarından görevlendirilecek bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler alınır. Bu tür hastalıklardan ölenlerin cenazeleri hiçbir suretle şehirlerarası nakledilemezler.

Yol İzin Belgesi

MADDE 12 –

(1) Şehir dışına nakil yapılacak cenazeler için tabutun sızdırmazlığının sağlandığını gösteren yol izin belgesi düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezarlıklar Mezar Ebatları

MADDE 13 - ( 1) Mezarların büyüklüğü 01/07/1931 tarih ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname’ye uygun olarak yapılır.

Mezarların ebatları;

a) Bir mezarın uzunluğunun 200 cm, eninin 80 cm, derinliğinin toprak mezarlarda en az 150 cm, beton mezarlarda 90 cm olması. Mezarın üst yapısının dış ebatları boy 230 cm, en 125 cm, yükseklik 50 cm’ i geçemez.

b) Hazır beton mezarların cenaze defninden sonra koku çıkışını önlemek için üzerleri en az 60 cm toprak ile örtülebilecek şekilde inşa edilmesi, c) İki mezarın yan yana aralığı, baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi, küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere 50 cm olması, ç) Yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarların aynı ada içerisinde 1 metre uzunluğunda, 50 cm eninde ve en az 1,5 metre derinliğinde olması gerekir.

 

Mezar Türleri

MADDE 14 –

(1) Mezar Türleri şunlardır;

a) Aile Mezarlığı: Parselasyon planı yapılmış ve numaralandırılmış birden fazla mezar yerinin tahsisi yapılabilen yerlerdir.

b) Sıralı Mezarlar: Sıralı sisteme göre gömü yapılan mezarlardır.

Mükerrer Defin

MADDE 15 – ( 1) Ölüm tarihinden itibaren beş yılını tamamlayan her tür mezar yerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 223. maddesine göre mükerrer defin yapılabilir. Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi

MADDE 16 ( 1) Belediye tarafından mezar sahiplerine; bedel karşılığı tahsis edilen mezarların kullanım hakkının tahsis edilen kişiye ait olduğunu, kullanım tahsisini varislerine devredebileceğini ve bu mezar yerine yapılacak mükerrer defnin ancak varsa alt veya üst soyundan birisinin uygun göreceği kişilere ait olabileceğini belirtebilir. Daha önceden alınmış mezar yeri tahsis belgesi varsa definden önce ibraz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezar Yeri Bakım Ve Onarımı Mezar Yeri Bakım ve Onarım Şartları

MADDE 18 –

(1) Mezar yeri kullanım tahsis belgesi sahipleri mezarını onarmak, inşa etmek için cenaze işleri biriminden mezar yapım izin belgesi almak zorundadır. Mezarlık Nizamnamesi’nin 36.maddesine göre ölüm tarihinden itibaren üç ay dolmadıkça mezar yeri yapımına izin verilmez.

(2) Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak her türlü yapılar cenaze işleri biriminden mezar yapım ve onarım yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak yakınlarına ait mezarı onarmak isteyen kişilerden yetki belgesi şartı aranmaz.Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi bir yıllık olup ,her yıl yenilenecektir.

(3) Mezarlıklarda,mezar üstüne yapılacak her türlü bakım,çiçek ve bitki dikimi Müdürlükten Mezar Bakım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.Ancak yakınlarına ait mezar bakım yapmak isteyen kişilerden,yetki belgesi şartı aranmaz.Mezar Bakım Yetki Belgesi bir yıllık olup,her yıl yenilenecektir.

(4) Mezar üstü yapımı esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş, moloz, kum ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezar yapan kişilerin sorumluluğu altındadır. Bu konuya uymayanlar önce uyarılır, gereği yapılmadığında ise haklarında Erzincan Belediyesi Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ceza uygulanır.

(5) Mezarlıklarda mezar inşası yapan gerçek ve tüzel kişilerin mezar ölçüleri dışına çıkması durumunda yaptığı mezar yıktırılır.

(6) Dini bayramlar ve kandil günleri mezar inşası yapılamaz.

(7) Belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlar üstüne yapılacak mezar üstü yapılarda belediyenin belirleyeceği standart dışında (demir parmaklık v.b.) yapı kullanılmayacaktır.

(8) Mezar yeri onarım yetki belgesi için belediye meclisince belirlenmiş tarife üzerinden ücret alınır. (9) Mezar yeri bakım ve onarım yetki belgesi alabilmek için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

b) Ustalık Belgesi

c) Belediye veznesine yatırılacak çalışma izin belgesi harç makbuzu

ALTINCI BÖLÜM

Cenazelerin Nakli Cenaze Nakil Araçlarının Temini

MADDE 19 –

(1) Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde belediye sınırları içinde nakline nezaret ve bu hususta gerekli cenaze nakil aracı, tabut ve benzeri donanımın temini belediyenin görevidir. Belediye, bu görevlerini kendileri veya izin verecekleri özel şirketler vasıtasıyla yerine getirirler. Genel araçların cenaze nakli veya cenaze nakline mahsus araçların diğer amaçlarla kullanılması yasaktır.

Cenaze Nakil Araçlarının Taşıması Gereken Şartlar

MADDE 20 –

( 1) Başka yerleşim yerine cenaze nakledecek araçlar, soğutma tertibatı ile donatılmış olmalıdır. Ancak, soğutma tertibatı bulunan özel tabut bulunması halinde veya cenazenin bozulma ihtimali bulunmayan kısa mesafeli nakillerde araçta soğutma tertibatı bulunması mecburi değildir.Cenaze nakil araçlarında uygun tertibat sağlanarak birden fazla cenaze nakli yapılabilir.

Cenaze Nakli

MADDE 21 –

(1) Belediye sınırları içerisindeki cenaze nakli belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.

(2) Erzincan'de vefat ederek ülke sınırları içerisinde defnedilecek cenazelerin nakli için araç müsaitlik durumuna bakılarak araç görev kağıdı olmak suretiyle cenaze nakil aracı görevlendirilebilir.

(3) İl dışına nakledilecek cenazeler için, belediye sağlık işleri biriminden cenazelerin fenni usullere uygun olarak tabutlandığı bilgisini de içeren cenaze yol izin belgesi alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 22 –

(1) Diğer hükümler;

a) Belediyenin sorumluluğunda bulunan mezarlık alanları dışında defin yapılamaz.

b) Ölüm belgesi alınmadıkça ölü kabul edilemez ve gömülemez.

c) Mezarlık sahası içine; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik yapmak, para karşılığı Kuran-ı Kerim okutmak, mezarların üzerine oturmak, taşları tahrip etmek, çiçekleri koparmak, çöp atmak, konulmuş levhaları sökmek, izin almadan ağaç dikmek ve halkın huzurunu bozucu davranışlar sergilemek yasaktır. Bu gibi tutum ve davranışlar mezarlık görevlilerince engellenir; gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bildirilir ve haklarında yasal işlem yapılır. ç) Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadır. Aksi durumda bulunanlar mezarlıklardan çıkarılır.

d) Güneş battıktan sonra mezarlıklara dışarıdan kimse giremez.

e) Mezarlık içerisinde yapılacak çeşmelerin yerleri idare tarafından belirlenir. Belirlenen yerler dışında çeşme yapılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlülük

MADDE 24 –

 (1) Bu yönetmelik Erzincan Belediye Meclisince kabul edilip, ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 –

(1) Bu yönetmelik hükümlerini Erzincan Belediye Başkanı yürütür