MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İsmail BARUTCU

BÜTÇE İŞLEMLERİ:
- Birimler arası gider Bütçe Fişlerini ilgili müdürlüklere göndererek hazırlık bütçe taslağı ve kesinleşen bütçenin çıkartılması
- Kesin hesap cetvellerinin çıkartılması
- Ödenek İmhalarının yapılması
- Birimler arası ihtiyaç duyulması halinde Aktarma ve Ek Bütçe yapılması
- Yönetim Dönemi Hesaplarının çıkartılması
- İşlemler ile ilgili üst yazışmaları yaparak Vilayet olurunun alınması,
- Yevmiye, Banka Cari, Avans, Emanetler, Bütçe Gelir ve Gider Defterlerinin çıkartılması
- İnternet aracılığı ve yazışmalarla Bütçe, Kesin Hesap Gelir ve Gider anket formlarının Mahalli İdareler ve Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilmesi.
-
MUHASEBE İŞLEMLERİ:
" Aylık Cetveller çıkartılarak Encümen Kararının alınması,
" İkramiye ve Asker Aile Yardım maaşlarının ödenmesi,
" Tedavi ve sürekli görev yolluklarının yapılması
" Mülkiye ve Sayıştay teftişlerinin verilmesi,
" Belediye Gelirlerinin hesaplara intikali ve muhasebe kayıtlarının incelenmesi,
" Belgelerin incelenmesi ve ödemelerin yapılması,
" Aylık Muhtasar ve KDV beyannamelerinin düzenlenerek vergi dairesine intikali
" Kalan hesapların emanete alınması ve kesintilerin yapılmasıdır.
- Gelen ve giden evrak kayıt işlemleri ve yürütülmesi,
- İcra, kefalet, emekli sandığı ve nafaka ödemelerinin tahakkuk işlemleri,
- Hastane ve Personele ödenen ilaç ve tedavi paralarının tahakkuk ve onay belgesi işlemleri.

Genel Tahakkuk;
Belediye Kanunu ve Belediye Gelirler Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde Kira İhale, Kiraya verilen işyerlerinin Tahakkuku, İşgalliye, İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Harcamalara Katılım Payları, Minibüs Ruhsat Harçları, Yangın Sigorta Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi, Hal Resmi, Ticari Taksiler, Pazar Ruhsatları, Tıbbi Atıklar, Çöp İmha, Para Cezaları vs. diğer gelirlerin tahakkukunu yapmak.
Düzenli Gelir getiren kiradaki mülkler, işgalliye alanlarında
(pazaryeri Otobüs Terminali, Geçici İşyerleri vb.) bulunan mükellefler, Encümen para cezaları, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile ilgili verilen takip işlemleri bilgisayar ve defter kayıtlarıyla yürütülmektedir.

Kira İhale ve Satış;
Belediyemize ait olan gayrimenkullerin Kira ve satışı ihale dosyalarının hazırlanması:

Çevre Temizlik ;
İlimiz ve mücavir alan dahilinde Çevre Temizlik Vergisi Kanunu Çerçevesinde işyerlerinin çevre temizlik vergisi kaydının alınması, tahakkukun iptalini gerektiren durumlarda , işlem yapılması, ikametgah adresleri değişen mükelleflerin il dahilinde ise adres değişikliği işlemleri, il dışına taşındı ise mükellefiyetlerinin kapatılması işlemleri yapılmaktadır. İmar durumu, İskan ve inşaat ruhsatı almak isteyenler ile yeni su abonesi başvurusunda bulunanların Çevre Temizlik Vergisi kaydının kontrol edilmesi ve kaydı olmayanların yeni kayıtlarının alınması, Yeni açılan işyerlerinin ise işyeri açma ve hafta tatil ruhsatları alımı esasında çevre temizlik vergisi kayıtları.

İlan Reklam ;
İlan Reklam Vergisi; Belediye mücavir alan içerisinde bulunan işyerlerine ait, tabela, bez afiş, totem, el ilanı ve benzerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması, motorlu araçların dışındaki reklam yazılarının vergilendirilmesi işlemleri yapılmaktadır.
Tabela vergisi her sene yerinde beyan alınmak suretiyle tahakkuk ettirilip tahsilatı yapılmaktadır.

İcra Takip;
6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamı ve konusuna giren su ve kira dışındaki her türlü geliri icra takibini yapmak.

Tek Sicil;
Belediyemiz mükelleflerinin tek sicil işlemlerinin yapılması,

Emlak Servisi;
Emlak Beyannamelerinin kabulü, yeşil kart ve yaşlılık maaşı formlarının ve emlak kaydı araştırması, tapudan gelen yollama listelerinin aylık olarak incelenerek vergi dairesine gönderilmesi, tapu satışlarında ( Tapu harç miktarlarının belirlenmesi için gerekli olan) emlak beyan değerinin çıkartılarak başvuru halinde bildirilmesi, servise gelen (Emlak kaydı, emlak borcu vb.) yazılara cevap yazılması, yeni emlak vergisi beyannamelerinin bölge bazında arşivlenmesi, aylık bina, arsa, arazi vergisi tahakkuk listeleri ve eksiltilen tahakkukların listelerinin çıkarılması ve ilgili birime verilmesi.
Ayrıca alım, satım ve veraset işlemleri ile ilgili emlak değerlerinin verilmesi ve değişiklik beyanlarının kabulü işlemleri yürütülmektedir. Borçlu mükelleflere ödeme emri gönderilecektir.

Genel Tahsilat Servisi ;
5393 ve 2464 Sayılı Kanunlar çerçevesinde Tahsilatı tahakkuka bağlı olan gelirler ile Tahsilatı Tahakkuka bağlı olmayan her türlü gelir kaleminin tahsilatı yapılmaktadır. Genel Tahsilat Servisinde Tahsildarlar tarafından makbuz mukabili ya da borçlular tarafından banka havalesi ve posta çeki ile gelen gelirler, teslimat müzekkereleri ile bankaya yatırılmakta; tahsilatı yapılan vergi, ücret, ceza vb. gibi gelirler alt kalemlerine dağılımı yapılarak tahsildar irsaliyelerine, ilgili defter ve dosyalara işlenmektedir. Tahsildar irsaliyelerindeki veriler doğrultusunda günlük olarak bilgisayarda hazırlanan tahsilat müzekkereleri ikişer nüsha halinde düzenlenerek birer nüshası Hesap İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.
Ay sonunda, günlük olarak kayda alınan gelirlerin dağılımını içeren irsaliye beyan özeti ve emanet hesaplarına ilişkin raporlar ikişer nüsha olarak çıkartılarak birer nüshası Hesap İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.
Düzenli Gelir getiren kiradaki mülkler, işgalliye alanlarında (pazaryeri, otobüs terminali, geçici işyerleri vb.) bulunan mükellefler, Encümen para cezaları,Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile ilgili verilen takip işlemleri bilgisayar ve defter kayıtlarıyla yürütülmektedir.

Satınalma ve Ambar İşlemleri;
Belediyenin mal ve hizmet satın alma işlemlerini ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması ve belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini sağlayan birimdir.