İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

H.Ufuk SÖNMEZ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ

Modern Kentleşmenin devamını ve şehrin gelişimini  sağlayacak İmar planları hazırlayarak bu planlara uygun, çağdaş,estetik ve depreme dayanıklı yapılaşmayı sağlamak, kaçak yapılaşmayı önlemek,şeffaf ve hızlı hizmet üreterek halkı bilgilendirmek ve Müdürlüğümüz sorumluluğunda ki görevleri yerine getirerek Erzincan'ımızın örnek bir şehir olmasını sağlamak.

 

PERSONEL DURUMU

         Müdürlüğümüz 6 Memur, 10 Sözleşmeli Memur, 8 İşçi olmak üzere toplam 24 personel ve 2 adet araç ile hizmet vermektedir.

 

Görevi                                                         Sayı

1 Adet Peyzaj Mimarı
1 Adet Şehir Plancısı 
1 adet Beton Teknikeri  
2 Adet Lise Mezunu 
2 adet İnşşat Mühendisi  
2 Adet Harita Mühendisi (Müdür ve Müdür Yrd.)  
3 Adet Mimar  
3 Adet İnşaat Teknikeri
4 Adet Harita Teknikeri

Toplam                                                                           19

 

Müdürlüğümüz alt birimleri

 • - İmar durumu ve Kamulaştırma Şubesi
 • - Ruhsat Şubesi
 • - Proje hazırlama ve kontrol Şubesi
 • - Harita Şubesi
 • - Şehir planlama Şubesi
 • - İnşaat kontrol Şubesi
 • - Zemin etüt ve Numarataj Şubesi
 • - Kalite kontrol Laboratuarı
 • - Kalem (Evrak kayıt)

 

İMAR DURUMU VE KAMULAŞTIRMA ŞUBESİ

Görevleri:

         İmar durumu belgesi hazırlamak, İmar planı ile ilgili halkı bilgilendirmek, Resmi Kurum,Mahkeme ve İcra Dairesi yazışmalarını hazırlamak, Kamulaştırma yapmak, Hisse satışı işlemlerini gerçekleştirmek, Arsa ve Bina rayiç değerlerini belirlemek.

 

İmar durumu için istenen belgeler:

 • - Dilekçe
 • - Tapu belgesi
 • - Röperli ölçü krokisi
 • - Zemin etüd raporu

 

RUHSAT ŞUBESİ

Görevleri:

Ruhsat için istenen belgeleri kontrol ederek İnşaat Ruhsatı ve Yapı kullanma izin belgesi (İskan Ruhsatı) düzenlemek, Serbest Mühendislik hizmeti verenlerin kayıtlarını yapmak ve verilen Ruhsatları arşivlemek.

 

İnşaat Ruhsatı için istenen belgeler:

 • - Dilekçe
 • - İmar durumu belgesi
 • - Statik, Mimari, Elektrik, Sıhhi tesisat, Isı yalıtım, Isıtma, Harita aplikasyon ve Asansör projeleri
 • - Proje TUS belgeleri
 • - Fenni Mesuliyet TUS belgeleri
 • - Sığınak raporu

 

Yapı kullanma izin belgesi (İskan Ruhsatı) için istenen belgeler:

 • - Dilekçe
 • - Belediye Gelir Müdürlüğünden ilişki kesme belgesi
 • - Vergi Dairesinden ilişki kesme belgesi
 • - Sosyal Güvenlik Kurumu ilişik kesme belgesi
 • - Sağlık Müdürlüğünden sıhhi rapor
 • - Fenni sorumluların hazırlayacağı Fenni rapor
 • - Kadastro Müdürlüğünden cins değişikliği belgesi
 • - Beton numune Sonuçları

 

Serbest Mühendislik kaydı için istenen belgeler:

 • - Dilekçe
 • - Nüfus kayıt belgesi
 • - Diploma sureti
 • - Büro tescil belgesi
 • - Vergi kayıt belgesi
 • - Sosyal Güvenlik kayıt belgesi
 • - Kayıt ücreti makbuzu (200 TL)

 

 

PROJE HAZIRLAMA VE KONTROL ŞUBESİ

Görevleri:

     Statik, Mimari ve 3 boyutlu projeler yapmak, yapılan projelerin keşif ve metrajlarını hazırlamak, tip proje hazırlamak, sokak ve bina iyileştirme projeleri hazırlamak, Ruhsata esas Statik ve Mimari projeleri kontrol etmek,Kat mülkiyeti projelerini kontrol etmek ve onaylamak, tadilat projelerini kontrol etmek ve onaylamak.

 

HARİTA ŞUBESİ

Görevleri:

     İmar planına altlık oluşturacak haritalar hazırlamak ve bu haritaların araziye aplikasyonunu yapmak, arazi ölçüm işlerini yapmak, yol, yeşil alan, kavşak, içme suyu, kanalizasyon v.s gibi Belediyemizce yapılacak işlerin arazide aplikasyonunu yapmak, 18. madde uygulaması yapmak ve yaptırmak, yola terk ve yoldan ihdas ve her türlü İmar uygulaması işlemlerini yaptırmak, yol kotu tutanağı hazırlamak. 

 

ŞEHİR PLANLAMA ŞUBESİ

Görevleri:

     İmar planı yapmak ve planın uygulanmasını sağlamak, İmar planı revizyonu yaptırmak, İmar planı tadilatlarını kontrol etmek ve Meclis kararlarının alınmasını sağlamak, Mevzi plan yapmak, Kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak, İmar planı ile ilgili halkı bilgilendirmek.  

 

İNŞAAT KONTROL ŞUBESİ

Görevleri:

         Ruhsatlı inşaatların projesine uygun yapımını denetlemek, kaçak inşaatları tespit ederek İmar Kanununun 32. maddesine göre gerekli işlemleri yapmak, Tehlikeli ve Metruk binaları tespit etmek ve İmar Kanununun 39. maddesine göre işlem yapmak, tadilat ve müştemilat yapma taleplerini incelemek ve sonuçlandırmak, şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, tebligatları yapmak.

 

ZEMİN ETÜT VE NUMARATAJ ŞUBESİ

Görevleri:

         Ruhsata esas zemin etüdü raporlarını incelemek ve onaylamak, Belediyemize ait arazilerin zemin etüdü raporlarını hazırlamak, numarataj çalışmalarını yapmak, numarataj hakkında halkı bilgilendirmek, adres tespitlerini yapmak, sokak numarataj levhalarını yaptırmak.

 

KALİTE KONTROL LABORATUARI

     Görevleri:

         Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan inşaatların beton ve demir numunelerini almak, basınç ve çekme deneylerini yaparak kalite kontrolünün sağlamak, karot deneyi yapmak, test çekici deneyi yapmak, çimento deneyi yapmak.

         Deney ücretleri :

Taze Beton deneyi                         70 TL

Karot Deneyi                                 65 TL

Test Çekici Deneyi                         65 TL

Çelik Çekme Deneyi                      30 TL

 

KALEM (EVRAK KAYIT)

Görevleri:

         Evrak kayıt ve takip işlemlerini yapmak, Müdürlüğümüzce yapılan her türlü işlemle ilgili yazışmaları hazırlamak ve arşivlemek.