Taşınmaz Mal (Arsa) Satışı İnönü Mah. 2146 Ada 5 Parsel

14 Temmuz 2018

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Madde 1- Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait aşağıda Tapu ve diğer bilgileri mevcut olan İlimiz merkez İnönü Mahallesi 2146 ada 5 parselde bulunan 937,21 m² muhammen bedeli aşağıda  belirtilen taşınmaz mal (arsa) satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle satılacaktır.

Madde 2 -İhale 11.10.2016 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda, Erzincan Belediyesi İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır.

Madde  3- İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;  

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i-  Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 4- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 5-  Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli  peşin yatırılacaktır.

Madde 6- İhaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tam yetkilidir.

Madde 7- İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 100.00 TL. (Yüz Türk Lirası ) karşılığında temin edilebilir.

 

S.NO

ADA

PARSEL

 

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

2146

5

937,21

313.965,35

9.419,00