Erzincan Reklam Üniteleri İhalesi

14 Temmuz 2018

İLAN

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlere konulacak teknik şartnamede özellikleri belirtilen 40 Adet Durak,(10 Adet ikili cam durak-30 adet tekli cam durak) 20 adet Bilboard ve 10 Adet Led Ekran (6x4 ebatında 1 adet- 4x3 ebatında 9 adet) reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile işletme hakkının 10 (on) yıl müddetle kiraya verilmesi işidir.

2- Teklifler ;idare tarafından belirlenen KDV hariç olmak üzere 10 (on ) yıllık, aylık kira bedeli üzerinden 14.347,50 (ondörtbinüçyüzkırkyediliraellikuruş) TL’nin altında olmamak üzere verilecektir. Geçici teminat bedeli ise 10 (on) yıllık tahmini işletme kira ve yatırım maliyeti muhammen bedeli üzerinden %3 (yüzde üç) oranında 113.281,00 (Yüzonüçbinikiyüzseksenbir) TL’ dir

3- İhale 15/11/2016 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhale ile ilgili şartname, ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500,00 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir.

5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

5.1 İkametgâh veya istekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.2 Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren tasdikli nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi,

5.3 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

5.4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.5 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.6

a) İsteklinin ihale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında Büyükşehir veya İl belediyelerinde anılan işi en az 1 (bir) ilde ve 2 (iki) yıl kesintisiz yapmış veya halen yapıyor olduğuna dair belge, (Sunulan belge ekinde, bu belgeye ait sözleşmenin sunulması zorunludur. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılır.)

b) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından “5.6.a.” da istenilen belgeyi sunacaktır.

5.7 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

5.8 Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge,

5.9 Erzincan ilinde irtibat bürosu açacağına ilişkin taahhütname vermek,

5.10 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

5.11 İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

6- İhaleye katılacak olan isteklilerin 5.maddede istenilen belgeleri 15/11/2016 Salı günü (ihale günü) saat:10.30’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığına (encümen) teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İstekliler 15/11/2016 Salı günü (ihale günü) saat:10.30’a kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez, bundan dolayı idare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu tutulamaz.

9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

10- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralama idari ve teknik şartnamelerin hükümleri geçerlidir.

 

İLAN OLUNUR

 

 

Bilgi İçin : Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğü Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN Telefon : 444 9 024 Dahili 1118-1119 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr