ERMEK KURSLARINDA ÜRETİLEN TABLO, TABAK VE OVAL TEPSİ SATIŞ İHALESİ

14 Temmuz 2018

İ L A N

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Erzincan Belediyesine ait ERMEK kurslarında üretilen 1.Kurs, 2.Kurs ve 3.Kurs Tabloları (Muhtelif Çapta 598 Tablo) ve Bakır Tabak (80 Adet 30 cm El İşçiliği), Oval Tepsi   (13 Adet 2 numara) muhammen bedeli aşağıda  belirtilen taşınır mal satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif artırma usulüyle satılacaktır.

Madde 2 -İhale 08.11.2016 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda, Erzincan Belediyesi İhale komisyonu  huzurunda yapılacaktır.

Madde  3- İhaleye katılacak isteklilerde aranan belgeler;  

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f-  Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i-  Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 4- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar Kültür Sosyal Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 5-  Satılacak taşınır malların ödemesi; İhale bedeli + KDV’si  peşin yatırılacaktır.

Madde 6- İhaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tam yetkilidir.

Madde 7- İhale ile ilgili şartname Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden 100.00 TL. (Yüz Türk Lirası ) karşılığında temin edilebilir.

Madde 8- Satılacak olan ürünlerin Peşin Muhammen Bedeli : 37.815,00 TL (KDV Hariç) olup, Geçici teminat bedeli ise 1.135,00 TL’dir.