( TIBBİ ATIK ) ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

16 Aralık 2015

( TIBBİ ATIK ) ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

ERZİNCAN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI İŞLETME  MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğüne ait olup, aşağıda adı soyadı / unvanı, sicil numarası yazılı mükellefler adına düzenlenenTıbbi Atık Vergisimükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK.'nun 103 -104- 105 ve 106'ıncı maddeleri hükümlerine göre iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi takip eden 15'inci gün ilan tarihi kabul edilir ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ( 1 ) ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile tebliğ yapılacağı; İş bu ilan tarihinden ( ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinçi ( 15 ) gün ilan tarihi olarak kabul edilir ) itibaren başlayarak bir ( 1 ) ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında, iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi takip eden onbeşinci ( 15 ) günün mesai saatinin bitiminden itibaren bir ( 1 ) ay içinde mükelleflerin kendilerine ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.30/11/2015

DİĞER DUYURULAR